نظارت مدارس ۹۷ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

مقدمه:
بیان مساله :
اهداف تحقیق :
سوالات تحقیق :
متغیرهای تحقیق:
تعاریف عملیاتی
نظارت یا کنترل:
نظارت :
قلمرو تحقیق :
مقدمه :
تعریف نظارت:
تعریف نظارت در اقدام به آموزش درسی :
تعریف نظارت در اقدام به روابط انسانی :
تعریف نظارت به گونه مدیریت تعریفی
اصول نظارت :
تاریخچه نظارت:
سیر تاریخی مفاهیم نظارت و راهنمایی :
نظارت و راهنمایی علمی :
نظارت و راهنمایی تحت عنوان روابط انسانی آزاد منشانه :
نظارت و راهنمایی تحت عنوان اصلاح روش تدریس :
نظارت و راهنمایی تحت عنوان رهبری آموزشی آزادمنشانه :
نظارت و راهنمایی تحت عنوان رهبری آموزشی مبتنی بر همکاری گروهی:
نظارت و راهنمای تحت عنوان توسعه برنامه درسی :
فعالیتها و عملیات انجام شده :
مفاهیم و جهت گیریهای نظارت و راهنمایی بعد از دهه ۱۹۵۰
انواع نظارت :
نظارت همتا:
ـ نظارت و راهنمایی همکار (مربیگری یا هدایت همکار) :
الگویی از نظارت :
نقشهای ناظر:
بررسی تحقیات مشابه در ایران :
نتایج :
تحقیقات انجام شده مشابه در خاج از کشور :
حیطه عملکرد نظارت:
فعالیتهای نظارتی و راهنمایی :
مؤلفه های اصلی نظارت و راهنمایی آموزشی :
نظارت و آینده آموزش و پرورش :
ویژگی شخصی ناظر:
مقدمه :
روش شناسی تحقیق :
الف ) جامعه آماری :
ب ) روش وطرح نمونه گیری (روش نمونه گیری )
برآوردحجم نمونه :
پ ) ابزارگردآوری داده ها :
ت ) روائی و اعتبار پرسشنامه :
۲) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها :
نتیجه گیری وپیشنهادات :
محدودیتهای پژوهش :
ب ) محدودیت های دراختیارپژوهشگر:
پیشنهادات برگرفته ازتحقیق براساس فرضیات تحقیق:
منابع وماخذ
۲) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها :
نتیجه گیری وپیشنهادات :
محدودیتهای پژوهش :
ب ) محدودیت های دراختیارپژوهشگر:
پیشنهادات برگرفته ازتحقیق براساس فرضیات تحقیق:
منابع وماخذ
مقدمه:
نظارت یکی ازحلقه های مفقودهء نظام آموزشی است ولزوم آن درهرزمان ودرهر رده آموزشی احساس میشودوبه منزله یک فراینددائمی بایددرمدرسه نقشی ایفاکندتاکارگزاران مدرسه از امکانات موجودبه نحومطلوب استفاده کنندوبهبودکیفیت راسرلوحه کارخودقراردهند. نظارت بهبودواصلاح شیوه های کلاس داری وتدریس معلم وکلیه اعمالی است که دریک آموزشگاه انجام میشود.نظارت در امرتعلیم وتربیت چیزی نیست که دریک مرحله اززمان انجام شودوسپس به آن توجهی نشود،بلکه فرایندی است که دائمابه آن نیازاست ودرهرزمان باالهام ازتجارب گذشته نیاز به آن بیشتراحساس میشود.
نظارت و راهنمایی آموزشی اززمان پیدایی نظامهای آموزشی به سبک جدید جزء وظایف مهم مدیران مدارس بوده است تقریبا در نظامهای آموزشی به دلیل اهمیت مساله آموزش و یادگیری و تاثیر مطلوب آن در آموزش و پرورش جوانان نظارت در تعلیم و تربیت جز لا ینفک نقشهای سازمانی محسوب میشود.درنظامهای آموزشی اغلب کشورهاهدف ازقراردادن نقش نظارت به طوررسمی،حل وفصل مسائل و مشکلات آموزشی معلمان اصلاح فرایند تدریس و یادگیری و ارتقای کیفیت عملکرد معلمان و درنتیجه دانش آموزان است.
طرح نظریه ها واندیشه های نو و روشهاو الگوهای جدید تدریس آموزشی در آموزش و پرورش از طرف صاحبنظران و متخصصان و معلمان با هدف ارتقای کیفیت عملکرد معلمان و مدیران و دانش آموزان ، کاهش افت آموزشی ، جلوگیری از اتلاف وقت و از دست دادن فرصتها و ارتقاء و حفظ نتایج مطلوب آموزشی و کاهش هزینه هاو جذب مشارکتهای مالی و ارتباط با اولیاء و متخصصان آموزشی ، ضرورت نظارت آموزشی را بر مسؤلان و مدیران آموزش وپرورش بیش از پیش آشکار ساخته است .
در مدارس ما متاسفانه با اینکه نظارت آموزشی از وظایف کلاسیک مدیران آموزشی تلقی می شود وبا این حال آنان به علل گوناگون برای اجرای این وظیفه تلاش نکرده و نمی کنند . در نتیجه مسائل و مشکلات آموزشی معلمان همچنان لاینحل باقی مانده است مدیران مدارس در چهارچوبهای فعلی و با روشهای کنونی توانایی پاسخگویی به مسائل ومشکلات معلمان و رفع نیازهای آنان را ندارند .از یک طرف مدیران مدارس به ایفای نقش نظارت علاقه ای نشان نمی دهند واز طرف دیگر اکثرمعلمان نظارت بوسیله مدیرانشان را نوعی مداخله یا ایجاد مزاحمت در کار خود تلقی می کنند و اصولا از این کار بیمناکند یا تصور می کنند که نیازی به اصلاح کارخود ندارند .در نتیجه هیچگاه مدیران و معلمان تصور مثبتی از نقش یکدیگر در ذهن نداشته اند تا بتوانند با هدف رفع مسائل و مشکلات آموزشی معلمان ارتباط و همکاری نزدیکی با هم داشته باشند عدم توجه به اهمیت نقش نظارت و طرح اندیشه ها و روشهای نو در مدارس بتدریج موجب شده است که الگوهای سنتی و غیر مؤثر آموزشی همچنان سبک وسیاق جاری و مسلط در مدارسمان باشد و سرانجام اینکه برای کسب نتایج مطلوبتر آموزشی، نو اندیشی، نو گرایی و نو آوری مورد آزمایش و تجربه قرارنگیرد .
منابع وماخذ
۱- نوابخش ،مهرداد،اصول ومبانی روش تحقیق علمی ،انتشارات پیام دیگر(اراک)تابستان ۱۳۸۰٫
۲- فخیمی ،فرزاد،سازمان مدیریت ازتئوری ها،وظایف،مسئولیتها،انتشارات هستان زمستان ۱۳۷۹٫
۳- وایلز،جان،باندی جوزف،نظارت درمدیریت راهنمایی مترجم محمدرضابهرنگی ،انتشارات کمال تربیت یا همکارنشرشهریورسال ۱۳۷۹٫
۴- دولان ،شیمون ال،اس شولر،رندال ،مدیریت امورکارکنان ومنابع انسانی مترجم محمدعلی طوسی ،محمدصائبی انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی سال ۱۳۷۶٫
۵- دلاور،علی ،روشهای تحقیق درعلوم تربیتی انتشارات دانشگاه پیام نورسال ۱۳۷۱٫
۶- وکیلیان ،منوچهر،نظارت و راهنمایی تعلیماتی انتشارات دانشگاه پیام نورسال ۱۳۷۴٫
۷_مردیت این گال ،اچسون،نظارت و راهنمایی تعلیماتی مترجم محمدرضابهرنگی انتشارات کمال تربیت سال ۱۳۷۶٫
۱-  نیکنامی ،مصطفی،نظارت وراهنمایی آموزشی ،انتشارات علمی فرهنگی تابستان ۱۳۷۷٫
۲-  اولیوا،پیتر،نظارت ورهبری آموزشی درمدارس امروزمترجم،منوچهرجواهری انتشارات دفترهمکاریهای علمی بین المللی وزارت آموزش وپرورش سال ۱۳۷۹٫
۳-  وایلز،کیمبل،مدیریت ورهبری آموزشی ترجمه محمدعلی طوسی انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی سال ۱۳۸۱ .
۴-  الحسنی ،سیدحسن،سنجش وبالندگی سازمان ها وانتشارات بهاریه سا ل۱۳۸۰٫
۵-  ایران نژادپاریزی ،مهدی،ساسان گهر،پرویزانتشارات ،موسسه عالی بانکداری ایران سال۱۳۷۹
۶-  سیدعباس زاده،میرمحمد،کلیات مدیریت انتشارات دانشگاه پیام نورسال ۱۳۷۴،
۷- بازرگان،زهرادیدگاههای جدیددرزمینه نظارت برکیفیت اموزشی وپرورشی فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش (پاییز۷۵)
۸-  سیف ،علی اکبر،ملاکهای شایستگی معلم ،فصلنامه مدیریت درآموزش و پرورش زمستان۷۳
۹-  سلطانی ،ایرج،فرایندعلمی نظارت وراهنمای تعلیماتی به مشابه یک قملرو حرفه ای فصلنامه مدیریت در آموزش .
۱۰- پرداختچی،محمدحسن،نظارت وراهنمایی تعلیماتی انتشارات دانشکده شهیدبهشتی ۱۳۶۹٫
۱۱- عسگریان ،محمد،نظارت وراهنمایی تعلیماتی دانشگاه پیام نور.

 

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید