پایاننامه حقوق خصوصی ازدواج موقت قانون جدید حقوق ایران

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی ازدواج موقت قانون جدید حقوق ایران روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده


پایاننامه حقوق خصوصی ازدواج موقت قانون جدید حقوق ایران


چکیده

ازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنین در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحیح بیان شده است و در مواقع عسرت و اضطرار پیشنهاد میگردد.قانون‌گذار ایران که به تاسی از فقه اسلامی به وضع قوانین می-پردازد ازدواج موقت را به رسمیت شناخته است. در تحقیق حاضر که با عنوان ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده مصوّب ۹۱ می‌باشد از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده است و تمامی اهتمام خود را بر آن گذاشته که به بررسی جایگاه ازدواج موقت در ایران و به بررسی نقاط ضعف و قوت مواد قانونی مطرح شده بپردازد و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که قوانین مرتبط به ازدواج موقت بسیار ناقص و مبهم میباشد که نه تنها با این اوصاف به عنوان راه حلی که جامعه را از تباهی و فساد نجات دهد استفاده نمیشود بلکه با این اهمال کاری و اغماض قانونگذار محترم به مشکلات عدیده جامعه مشکلاتی از قبیل اختلاف در نسب، اختلاط درنسب، پایمال گردیدن حقوق زوجین و.. می افزاید و در نهایت این امر منجر به تباهی کانون خانواده و جامعه می گردد از این‌رو می‌بایست با صرف وقت و هزینه بیشتر در جهت مطالعه همه‌ی جوانب ازدواج موقت به وضع قوانین جامع و واضحی در زمینه شرایط شکلی و ماهوی و آثار این ازدواج و از همه مهمتر به ضمانت اجرای این موارد پرداخته شود. از سوی دیگر قانون جدید حمایت از خانواده با امعان نظر به این موضوع تغییراتی را تنها در زمینه ثبت ازدواج موقت ایجاد نموده که جای بسی امید می‌باشد اما باز هم ناقص است و میتوانست حداقل برای جلوگیری از مشکلات به تاسیس نهادی بیاندیشد که برای زوجین سند نکاحیه ای صادرنماید که قابلیت استناد در محاکم دادگستری را داشته باشد. در نهایت تا رسیدن به نقطه‌ای که بتوان در آن تمامی جوانب را مد نظر قرار داد راه زیادی باقی مانده است.

کلمات کلیدی: ازدواج موقت، آثار متعه، ثبت نکاح موقت، فرزند متعه، قانون حمایت از خانواده


فهرست مطالب

مقدمه    ۱
الف) بیان مسئله    ۲
ب) اهداف پژوهش    ۴
ج) سوالات اصلی پژوهش    ۴
د) فرضیه های پژوهش    ۴
ه) روش پژوهش    ۵
و) پیشینه پژوهش    ۵
ز) سازماندهی پژوهش    ۷
فصل اول: کلیّات
مبحث اول: مفاهیم و تقسیمات    ۱۰
گفتار اول: مفهوم نکاح    ۱۱
بند اول: مفهوم نکاح در فقه    ۱۲
بند دوم: مفهوم نکاح در حقوق موضوعه    ۱۳
گفتار دوم: انواع نکاح    ۱۶
بنداول: نکاح دائم    ۱۷
مبحث دوم: مبانی و تاریخچه ازدواج موقت    ۱۹
گفتار اول: فلسفه ازدواج موقت    ۲۱
بند اول: مبانی عام ازدواج موقت    ۲۲
بند دوم: مبانی خاص ازدواج موقت    ۲۴
گفتار دوم: پیشینه ازدواج موقت در ادیان    ۲۵
بند اول: قبل از اسلام    ۲۵
بند دوم: بعد از اسلام    ۲۷
بند سوم: ازدواج موقت در یهود    ۲۹
بند چهارم: ازدواج موقت در زرتشتیان    ۳۱
مبحث سوم: جایگاه ازدواج موقت در اسلام ودلایل مشروعیت آن    ۳۲
گفتار اول:جایگاه ازدواج موقت در اسلام    ۳۳
بند اول: ازدواج موقت در قرآن کریم    ۳۳
ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم    ۳۶
بند دوم: ازدواج موقت در سنت    ۴۰
بند سوم: ازدواج موقت از نظرفقها    ۴۵
بند چهارم: ازدواج موقت و عقل    ۴۷
گفتار دوم: ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه    ۵۰
بند اول: قرآن مجید    ۵۰
بند دوم: روایات    ۵۶
بند سوم: اجماع فقهاء شیعه:    ۶۰
گفتار سوم: ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت    ۶۰
بند اول: تحریم خلیفه دوم    ۶۰
بند دوم: مخالفت صحابه و تابعین    ۶۱
بند سوم: اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت    ۶۳
بند چهارم: نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن    ۶۵
گفتار چهارم: نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت ازدواج موقت    ۶۸
بند اول: نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن    ۶۸
بند دوم: نقد مخالفین ازدواج موقت با سنت    ۷۲
فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران
مبحث اول: پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران    ۷۵
گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران    ۷۵
بند اول:‌ قبل از انقلاب    ۷۵
بند دوم: بعد از انقلاب    ۷۶
گفتار دوم:جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران    ۷۸
بند اول:‌ سن نکاح منقطع    ۷۸
بند دوم: اجازه ولی و مصلحت مولی علیه    ۸۰
بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت    ۸۱
مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت    ۸۳
گفتار اول:‌خواستگاری    ۸۳
گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت    ۸۵
گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت    ۸۶
گفتار چهارم:‌ صیغه    ۸۷
گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت    ۸۸
گفتار ششم: ثبت نکاح موقت    ۸۸
بند اول:پیشینه ثبت    ۸۹
بند دوم:‌ اهداف ثبت نکاح    ۸۹
بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده    ۹۳
مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت    ۹۶
گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت    ۹۶
گفتار دوم:طرفین ازدواج موقت    ۹۷
گفتار سوم: مدت در ازدواج موقت    ۹۸
بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت    ۹۸
بند دوم: تجدید مدت در ازدواج موقت    ۹۹
بند سوم: عدم ذکر مدت در نکاح منقطع    ۹۹
گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت    ۱۰۰
بند اول:‌اقسام مهر    ۱۰۰
بند دوم: شرایط مهر در ازدواج    ۱۰۱
بند سوم: تسلیم مهر در ازدواج موقت    ۱۰۳
بند چهارم: تراضی مقدار مهر    ۱۰۳
بند پنجم: تملک مهر در ازدواج موقت    ۱۰۴
گفتارپنجم: احکام مهر در ازدواج موقت    ۱۰۵
بند اول: تقسیط مهر    ۱۰۵
بند دوم: تلف و عیب مهر    ۱۰۶
بند سوم: حق امتناع زوجه    ۱۰۷
بند چهارم: سقوط حق امتناع در نکاح موقت    ۱۰۸
گفتار ششم: شروط ضمن عقد    ۱۰۹
بند اول: شروط مفسد عقد    ۱۰۹
بند دوم: شروط صحیح عقد    ۱۱۰
بند سوم: شرط خیار در ازدواج موقت    ۱۱۱
فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از
اجرای قانون جدید حمایت از خانواده
مبحث اول: آثار ازدواج موقت    ۱۱۴
گفتاراول: حقوق و تکالیف زوجین    ۱۱۶
بند اول: حسن معاشرت    ۱۱۶
بند دوم: تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد    ۱۱۸
بند سوم: ریاست خانواده    ۱۲۱
بند چهارم: نفقه    ۱۲۳
بند پنجم: توارث    ۱۲۷
بند ششم: وصیّت    ۱۳۰
گفتار دوم: عده در ازدواج موقت    ۱۳۱
بنداول: عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن    ۱۳۲
بند دوم: عده وفات    ۱۳۴
گفتار سوم: نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت    ۱۳۵
گفتار چهارم: مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم    ۱۳۶
بنداول: وجوه اشتراک    ۱۳۷
بند دوم: وجوه افتراق    ۱۳۹
مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت    ۱۴۰
گفتار اول: فسخ نکاح    ۱۴۱
بند اول: خیار عیب    ۱۴۲
بند دوم: خیار تدلیس    ۱۴۳
بند سوم: خیار تخلف وصف    ۱۴۴
گفتاردوم: انقضای مدت    ۱۴۵
گفتار سوم: فوت    ۱۴۵
گفتارچهارم: بذل مدت    ۱۴۶
بند اول: شرایط صحت بذل    ۱۴۶
بند دوم: جایگاه بذل مدت در قوانین ایران    ۱۴۷
گفتارپنجم: مهر وانحلال نکاح موقت    ۱۴۸
بنداول: مهر در مورد فسخ    ۱۴۸
بند دوم:‌ مهر در مورد انقضای مدت    ۱۴۹
بند سوم: مهر و بطلان عقد ازدواج موقت    ۱۴۹
بند چهارم: مهر زوجه در صورت فوت در نکاح موقت    ۱۴۹
بند پنجم: مهر زن در صورت عدم نزدیکی تا انقضای مدت    ۱۵۰
بند ششم: مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیکی    ۱۵۱
بند هفتم: مهر در مورد فوت    ۱۵۱
گفتارششم: استنکاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت    ۱۵۲
مبحث سوم: تحوّلات قانونی حمایت از خانواده در موضوع نکاح موقّت    ۱۵۳
گفتار اول: ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده    ۱۵۳
گفتاردوم:تفاوت قانون حمایت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت    ۱۵۶
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری    ۱۵۹
منابع و مأخذ    ۱۶۳
ضمیمه: قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱    ۱۶۹


نکاح منقطع یا موقت یا متعه

در برخی از کتب فقهی آمده است: (‌حلیت زنان با چهار چیز می شود: نکاح دائم و منقطع، ملک یمین و تحلیل ) علامه در تبصره و محقق در شرایع گفته اند: نکاح بر سه قسم است: دائم،‌منطقع،‌ملک یمین. در تحریرالوسیله نکاح را به دو قسم دانسته و نوشته است: النکاح قسمین: دائم و منطقع و کل منهما یحتاج الی عقد مشتمل علی ایجاب و قبول و….) در قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۷۵ صراحتا نکاح موقت را چنین تعریف می نماید: “نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد ” پس لذا چنین می توان اذعان نمود که نکاح موقت عقدی است که برای مدت معینی با تعیین مهریه ای مشخص بین زوجین مقرر می گردد.

تاریخچه ازدواج موقت

یکی از عمده ترین رخدادهای عصر حاضر که روز به روز توجه اندیشمندان جوامع بشری را، بیشتر به خود معطوف می دارد و به رغم گستره تبلیغات مسموم و همه جانبه دنیای کفر و استکبار و تلاش پیوسته آنان نسبت به دین زادیی همواره رو به توسعه است، جامعیت و نظام مندی و تفکر سیستمی در قوانین اسلام می باشد. از این رو بداهت و ضرورت خطاب‏های عام قرآن کریم چون «یا ایها الناس» و «یا بنی آدم» و «هذا بصائر للناس» و «هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان» در هیچ عصری به اندازه امروز برای بشر ملموس نبوده است.در محوریت موضوع بحث «ازدواج موقت» هم، نه از باب قیاس و استقراء، بلکه از جهت برهانی بودن احکام شرعی، ارزیابی دقیق نصوص روایی، استدلالات جامع و فرانگر ائمه معصومین، توجه دقیق از سوی ایشان به ابعاد مختلف موضوع، توجه و دقت لازم در جامعیت بیان این موضوع را می طلبد. خصوصاً اینکه سیره بزرگان دین و ائمه معصومین در بیان احکام، و موضوع مورد نظر ما بسیار کامل و حامل ظرایف و لطایفی است که گویای توجه همه جانبه این بزرگواران در تبیین این موضوع می‏باشد.

فلسفه ازدواج موقت

مسأله ازدواج موقت از نظر تئوریک کاملا پذیرفته شده، و نه تنها در اسلام بلکه برخى از متفکران بزرگ غربى، مانند راسل نیز یکى از راه‏هاى حل مشکل ازدواج دائمى دیررس در دنیاى کنونى را، پناه بردن به ازدواج موقت مى‏دانند. از نظر عملى نیز در نظام جمهورى اسلامى این مسأله مقبول افتاده، لیکن دید اجتماعى در این رابطه مشتمل بر نوعى خطاست. به عبارت دیگر متعه نیز نوعى ازدواج است، بنابراین هر فرد واجد شرایط، مى‏تواند از شخصى که او نیز شرایط ازدواج موقت را دارا است خواستگارى کند و براى مدتى موقت مانند چند ساله دوران تحصیل، با وى ازدواج نماید. آنچه در این جا مشکل ایجاد نموده آن است که غالب افراد، ازدواج موقت را با کامیابى آنى اشتباه گرفته‏اند و همین مسأله سبب شده که این موضوع نتواند در جامعه ما جایگاه حقیقى خود را باز یابد. همچنین تبلیغات سوئى که بیش از یک قرن در جامعه توسط غربگرایان انجام شده تأثیر نهاده و در ضمیر مردم رخنه کرده است. به گونه‏اى که گاه روابط نا مشروع با تسامح نگریسته مى‏شود ولى به ازدواج موقت با دیدگاه دیگرى برخورد مى‏شود. براى حل این مشکلات مى‏بایستى تلاش فرهنگى و اجتماعى به صورت گسترده صورت پذیرد تا این جوانان از آسیب شیاطین مصون بماند.

ازدواج موقت از نظر فقها

دلیل سوم بر اثبات مشروعیت ازدواج موقت، اجماع و اتفاق فقهاء شیعه می باشند که در طول تاریخ، حتی یک نفر فقیه شیعه، بر خلاف آن فتوا نداده اند.
اجماع فقهاء شیعه بر مشروعیت ازدواج موقت به حدی است که جواز و حلّیت آن از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و بدون شک، اجماع فقهاء شیعه، ناشی از اجماع اهل البیت (علیهم السلام) بوده است که مشروعیت ازدواج موقت را احیای سنّت پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) دانسته ضمن تأکید بر ترویج آن بقاء و استمرار مشروعیت ازدواج موقت را تا فرجام تاریخ و دامنه ی قیامت اعلام نموده است. روایاتی که از طریق اهل البیت علیهم السلام پیرامون مشروعیت ازدواج موقت در منابع شیعه وجود دارد در حد تواتر می باشد و از این رو، مشروعیت این ازدواج از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و علمای شیعه (امامیه) بر حلّیت آن اجماع دارند. روایات شیعه، درباره ی ازدواج موقت، تنها در کتاب وسایل الشّیعه بیش از دویست(۲۰۰) حدیث و در کتابهای فروع کافی و مستدرک الوسایل هر یک حدود ۹۰ روایت و در بحار الأنوار روی هم رفته، نزدیک ۱۰۰ روایت و در من لا یحضره الفقیه بیش از سی روایت و در تهذیب الأحکام ۸۹ روایت درباره ی متعه وجود دارد که همگی آنها صراحت در مشروعیت آن دارد از طرفی بیانگر تأکید أئمّه ی معصومین (ع) بر انجام آن به عنوان یک سنت مسلّم اسلامی در جامعه می باشد.

ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت ازدواج موقت

همانگونه که بیان گردید برخی از فقها مخالف ازدواج موقت بوده و برخی دیگر نیز موافق می باشند، هریک از موافقین و مخالفین دلایلی را برای خود ارائه نموده اند که در این گفتار به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت. عده ای از مخالفین دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را نسخ به ایات قران کریم ذکر می کنند و معتقدند که آیه ازدواج موقت به بعضی از آیات منسوخ است و این آیات عبارتند از: والذینهم لفروجهم حافظون، الا علی ازواج او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملمومین فمن ابتغی و راء ذالک فاولئک هم العادون یعنی: و آنانکه نگهدارنده ناموس خود هستند مگر برای همسران یا بردگانشان زیرا ایشان مورد ملامت نیستند و هرکس غیر از این را خواسته باشد از تجاوزکاران است. کسانی که مدعی نسخ آیه ازدواج موقت با تمثک به این آیه شریفه هستند می گویند مومن کسی است که فقط با زوجه خود یا با ملک یمین عمل زناشویی انجام دهد و اگر با دیگران انجام داد او دشمن خداست و چون ازدواج موقت نه زوجه است و نه ملک یمین، پس کسی که مرتکب عمل ازدواج موقت می شود از دشمنان خدا خواهد بود.

جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران

پس از تصویب و ابلاغ برای اجرای ماده ۱۰۷۵، در خصوص ازدواج موقت، جایگاه ازدواج موقت به طور رسمی در حقوق ایران تثبیت گردید و جایگاه آن نسبت به ازدواج دائم در قوانین ایران مشخص گردید. که در این بین می توان به احکام قانون مدنی نسبت به آن اشاره نمود. اصول و قواعد در نکاح دائم و نکاح منقطع و وجوه مشترک آن دو همانست که در قانون مدنی یاد شده است. رئوس مسایل و شرایط نکاح منقطع، مدت و مهر، و احکام راجع به وراثت زن و ضمانت اجرای آنها در مواد ۱۰۷۵ الی ۱۰۷۷ ق. م آمده است. و دیگر موضوع نفقه و عده می باشد که از موضوعات مهم این نکاح است

ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده

در تمام نقاط کشور برابر م ۱ ق. ازدواج و هم چنین دستور ۷ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۲۰/۵/۱۳۱۱ ثبت نکاح اجباری بودو مرد وعاقدی که از اجرای این تکلیف خوداری می کردند به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شدند. ولی نسبت به درستی نکاح ی که خارج از دفتر رسمی واقع می شد نباید تردید کرد زیرا در بند اول م ۲۳ ق.ث ا آمده است که ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی است و این حکم به خوبی نشان میدهد که ثبت نکاح نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست حتی یگانه دلیل اثبات هم به شمار نمیاید. پیرو ماده ۱ قانون مذکور شورای نگهبان نظریه ای شماره ۱۴۸۸- ۹/۵/۶۳ را صادر نمود مبنی بر اینکه مجازات عاقد بر خلاف شرع می باشد ودرخصوص مجازات زوج نیز م ۶۴۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ فقط شوهری را که ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع را ثبت ننما ید مستحق مجازات حبس تا یک سال دانسته است. بنابراین مطابق م مذکور و نظر فقهای شورای نگهبان اولا: عاقد از جهت انجام عقد غیر رسمی قابل تعقیب کیفری نیست ثانیا: زوجه در هیچ صورت مجا زات نمی شود ثالثا: در عقد منقطعه زوج به علت عدم ثبت ازدواج و یا عدم ثبت فسخ یا بذل مدت قابل تعقیب نمی باشد.

نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت قانون جدید

در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد اما ممکن است سوال شود که اگر در مدت ازدواج موقت بچه ای حاصل شود تکلیف این فرزندان چیست؟ فرزندانی که از این ازدواج متولد میشوند مانند فرزندان ازدواج دائم هستندیعنی شرعا و قانونا فرزند این پدر و مادر محسوب میشود و نفقه ی آنها بر پدر واجب است و از پدر و مادر هم ارث می برند.یکی از نقاط قوت قوانین اسلام است که اول تکلیف فرزندانی را که از ازدواج موقت حاصل میشوند را مشخص کرده است و فرموده فرزندانی که از این ازدواج متولد میشوند مانند فرزندان ازدواج دائم هستندیعنی شرعا و قانونا فرزند این پدر و مادر محسوب میشود و نفقه ی آنها بر پدر واجب است و از پدر و مادر هم ارث می برند.بنابراین این فرزندان هیچگاه احساس شرمندگی نخواهند داشت زیرا پدر و مادر آنها از راه قانونی و شرعی و براساس دستور الهی تن به چنین ازدواجی داده اند و هرگز کار خلاف شرعی نکرده اند.و همچنین اگر فرزندی از ازدواج موقت به وجود بیاید ازدواج ثبت می شود و کودک به رسمیت شناخته میشود و زوجه (مادر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نکاح که به تبع الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند اجبارکند.

ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده

در سال ۱۳۸۶ لایحه حمایت خانواده مطرح شد از همان ابتدا دو نکته درباره آن مطرح بود: یکی مسئله ازدواج مجدد در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده بود که در نهایت هم به دلیل اعتراضاتی که وجود داشت حذف شد. اما قانون حمایت از خانواده بخش دیگری نیز داشت و آن هم نکاح موقت بود که اکثریت حقوقدانان انتظار داشتند که در این مورد هم قانونگذار پیش‌بینی‌هایی انجام دهد. چون شرایطی که بر نکاح موقت حاکم است به گونه‌ای است که راه گریز از قانون و راه از زیر مسئولیت شانه خالی کردن را به آسانی فراهم می‌کند. این نکته مورد اعتراض بود. البته نکاتی در این مورد پیش‌بینی شده بود؛ ولی در نهایت آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده است، نشان می‌دهد که قانونگذار از این بحث صرف نظر کرده است و به جز سه مورد که قبلا بیان شد، به هیچ‌وجه به این موضوع که جایگاه نکاح موقت در نظام حقوقی ایران در کجا قرار دارد؟ نپرداخته است.اگر به صورت حقوقی به این لایحه بنگریم، قانون حمایت از خانواده یک قانون تشریفاتی و شکلی است که از عرف جامعه نشأت گرفته است و مشخص است که قضاتی دست‌اندرکار تهیه این قانون بوده‌اند و به تصویب آن کمک کرده‌اند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید