پایاننامه حقوق خصوصی ازدواج موقت قانون جدید حقوق ایران

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی ازدواج موقت قانون جدید حقوق ایران روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده


پایاننامه حقوق خصوصی ازدواج موقت قانون جدید حقوق ایران


چکیده

ازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنین در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحیح بیان شده است و در مواقع عسرت و اضطرار پیشنهاد میگردد.قانون‌گذار ایران که به تاسی از فقه اسلامی به وضع قوانین می-پردازد ازدواج موقت را به رسمیت شناخته است. در تحقیق حاضر که با عنوان ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده مصوّب ۹۱ می‌باشد از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده است و تمامی اهتمام خود را بر آن گذاشته که به بررسی جایگاه ازدواج موقت در ایران و به بررسی نقاط ضعف و قوت مواد قانونی مطرح شده بپردازد و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که قوانین مرتبط به ازدواج موقت بسیار ناقص و مبهم میباشد که نه تنها با این اوصاف به عنوان راه حلی که جامعه را از تباهی و فساد نجات دهد استفاده نمیشود بلکه با این اهمال کاری و اغماض قانونگذار محترم به مشکلات عدیده جامعه مشکلاتی از قبیل اختلاف در نسب، اختلاط درنسب، پایمال گردیدن حقوق زوجین و.. می افزاید و در نهایت این امر منجر به تباهی کانون خانواده و جامعه می گردد از این‌رو می‌بایست با صرف وقت و هزینه بیشتر در جهت مطالعه همه‌ی جوانب ازدواج موقت به وضع قوانین جامع و واضحی در زمینه شرایط شکلی و ماهوی و آثار این ازدواج و از همه مهمتر به ضمانت اجرای این موارد پرداخته شود. از سوی دیگر قانون جدید حمایت از خانواده با امعان نظر به این موضوع تغییراتی را تنها در زمینه ثبت ازدواج موقت ایجاد نموده که جای بسی امید می‌باشد اما باز هم ناقص است و میتوانست حداقل برای جلوگیری از مشکلات به تاسیس نهادی بیاندیشد که برای زوجین سند نکاحیه ای صادرنماید که قابلیت استناد در محاکم دادگستری را داشته باشد. در نهایت تا رسیدن به نقطه‌ای که بتوان در آن تمامی جوانب را مد نظر قرار داد راه زیادی باقی مانده است.

کلمات کلیدی: ازدواج موقت، آثار متعه، ثبت نکاح موقت، فرزند متعه، قانون حمایت از خانواده


فهرست مطالب

مقدمه    ۱
الف) بیان مسئله    ۲
ب) اهداف پژوهش    ۴
ج) سوالات اصلی پژوهش    ۴
د) فرضیه های پژوهش    ۴
ه) روش پژوهش    ۵
و) پیشینه پژوهش    ۵
ز) سازماندهی پژوهش    ۷
فصل اول: کلیّات
مبحث اول: مفاهیم و تقسیمات    ۱۰
گفتار اول: مفهوم نکاح    ۱۱
بند اول: مفهوم نکاح در فقه    ۱۲
بند دوم: مفهوم نکاح در حقوق موضوعه    ۱۳
گفتار دوم: انواع نکاح    ۱۶
بنداول: نکاح دائم    ۱۷
مبحث دوم: مبانی و تاریخچه ازدواج موقت    ۱۹
گفتار اول: فلسفه ازدواج موقت    ۲۱
بند اول: مبانی عام ازدواج موقت    ۲۲
بند دوم: مبانی خاص ازدواج موقت    ۲۴
گفتار دوم: پیشینه ازدواج موقت در ادیان    ۲۵
بند اول: قبل از اسلام    ۲۵
بند دوم: بعد از اسلام    ۲۷
بند سوم: ازدواج موقت در یهود    ۲۹
بند چهارم: ازدواج موقت در زرتشتیان    ۳۱
مبحث سوم: جایگاه ازدواج موقت در اسلام ودلایل مشروعیت آن    ۳۲
گفتار اول:جایگاه ازدواج موقت در اسلام    ۳۳
بند اول: ازدواج موقت در قرآن کریم    ۳۳
ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم    ۳۶
بند دوم: ازدواج موقت در سنت    ۴۰
بند سوم: ازدواج موقت از نظرفقها    ۴۵
بند چهارم: ازدواج موقت و عقل    ۴۷
گفتار دوم: ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه    ۵۰
بند اول: قرآن مجید    ۵۰
بند دوم: روایات    ۵۶
بند سوم: اجماع فقهاء شیعه:    ۶۰
گفتار سوم: ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت    ۶۰
بند اول: تحریم خلیفه دوم    ۶۰
بند دوم: مخالفت صحابه و تابعین    ۶۱
بند سوم: اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت    ۶۳
بند چهارم: نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن    ۶۵
گفتار چهارم: نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت ازدواج موقت    ۶۸
بند اول: نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن    ۶۸
بند دوم: نقد مخالفین ازدواج موقت با سنت    ۷۲
فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران
مبحث اول: پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران    ۷۵
گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران    ۷۵
بند اول:‌ قبل از انقلاب    ۷۵
بند دوم: بعد از انقلاب    ۷۶
گفتار دوم:جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران    ۷۸
بند اول:‌ سن نکاح منقطع    ۷۸
بند دوم: اجازه ولی و مصلحت مولی علیه    ۸۰
بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت    ۸۱
مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت    ۸۳
گفتار اول:‌خواستگاری    ۸۳
گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت    ۸۵
گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت    ۸۶
گفتار چهارم:‌ صیغه    ۸۷
گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت    ۸۸
گفتار ششم: ثبت نکاح موقت    ۸۸
بند اول:پیشینه ثبت    ۸۹
بند دوم:‌ اهداف ثبت نکاح    ۸۹
بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده    ۹۳
مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت    ۹۶
گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت    ۹۶
گفتار دوم:طرفین ازدواج موقت    ۹۷
گفتار سوم: مدت در ازدواج موقت    ۹۸
بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت    ۹۸
بند دوم: تجدید مدت در ازدواج موقت    ۹۹
بند سوم: عدم ذکر مدت در نکاح منقطع    ۹۹
گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت    ۱۰۰
بند اول:‌اقسام مهر    ۱۰۰
بند دوم: شرایط مهر در ازدواج    ۱۰۱
بند سوم: تسلیم مهر در ازدواج موقت    ۱۰۳
بند چهارم: تراضی مقدار مهر    ۱۰۳
بند پنجم: تملک مهر در ازدواج موقت    ۱۰۴
گفتارپنجم: احکام مهر در ازدواج موقت    ۱۰۵
بند اول: تقسیط مهر    ۱۰۵
بند دوم: تلف و عیب مهر    ۱۰۶
بند سوم: حق امتناع زوجه    ۱۰۷
بند چهارم: سقوط حق امتناع در نکاح موقت    ۱۰۸
گفتار ششم: شروط ضمن عقد    ۱۰۹
بند اول: شروط مفسد عقد    ۱۰۹
بند دوم: شروط صحیح عقد    ۱۱۰
بند سوم: شرط خیار در ازدواج موقت    ۱۱۱
فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از
اجرای قانون جدید حمایت از خانواده
مبحث اول: آثار ازدواج موقت    ۱۱۴
گفتاراول: حقوق و تکالیف زوجین    ۱۱۶
بند اول: حسن معاشرت    ۱۱۶
بند دوم: تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد    ۱۱۸
بند سوم: ریاست خانواده    ۱۲۱
بند چهارم: نفقه    ۱۲۳
بند پنجم: توارث    ۱۲۷
بند ششم: وصیّت    ۱۳۰
گفتار دوم: عده در ازدواج موقت    ۱۳۱
بنداول: عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن    ۱۳۲
بند دوم: عده وفات    ۱۳۴
گفتار سوم: نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت    ۱۳۵
گفتار چهارم: مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم    ۱۳۶
بنداول: وجوه اشتراک    ۱۳۷
بند دوم: وجوه افتراق    ۱۳۹
مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت    ۱۴۰
گفتار اول: فسخ نکاح    ۱۴۱
بند اول: خیار عیب    ۱۴۲
بند دوم: خیار تدلیس    ۱۴۳
بند سوم: خیار تخلف وصف    ۱۴۴
گفتاردوم: انقضای مدت    ۱۴۵
گفتار سوم: فوت    ۱۴۵
گفتارچهارم: بذل مدت    ۱۴۶
بند اول: شرایط صحت بذل    ۱۴۶
بند دوم: جایگاه بذل مدت در قوانین ایران    ۱۴۷
گفتارپنجم: مهر وانحلال نکاح موقت    ۱۴۸
بنداول: مهر در مورد فسخ    ۱۴۸
بند دوم:‌ مهر در مورد انقضای مدت    ۱۴۹
بند سوم: مهر و بطلان عقد ازدواج موقت    ۱۴۹
بند چهارم: مهر زوجه در صورت فوت در نکاح موقت    ۱۴۹
بند پنجم: مهر زن در صورت عدم نزدیکی تا انقضای مدت    ۱۵۰
بند ششم: مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیکی    ۱۵۱
بند هفتم: مهر در مورد فوت    ۱۵۱
گفتارششم: استنکاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت    ۱۵۲
مبحث سوم: تحوّلات قانونی حمایت از خانواده در موضوع نکاح موقّت    ۱۵۳
گفتار اول: ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده    ۱۵۳
گفتاردوم:تفاوت قانون حمایت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت    ۱۵۶
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری    ۱۵۹
منابع و مأخذ    ۱۶۳
ضمیمه: قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱    ۱۶۹


نکاح منقطع یا موقت یا متعه

در برخی از کتب فقهی آمده است: (‌حلیت زنان با چهار چیز می شود: نکاح دائم و منقطع، ملک یمین و تحلیل ) علامه در تبصره و محقق در شرایع گفته اند: نکاح بر سه قسم است: دائم،‌منطقع،‌ملک یمین. در تحریرالوسیله نکاح را به دو قسم دانسته و نوشته است: النکاح قسمین: دائم و منطقع و کل منهما یحتاج الی عقد مشتمل علی ایجاب و قبول و….) در قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۷۵ صراحتا نکاح موقت را چنین تعریف می نماید: “نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد ” پس لذا چنین می توان اذعان نمود که نکاح موقت عقدی است که برای مدت معینی با تعیین مهریه ای مشخص بین زوجین مقرر می گردد.

تاریخچه ازدواج موقت

یکی از عمده ت%D

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

فرم نظرات بسته میباشد.