دانلود مقاله مدیریت رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران

دانلود مقاله مدیریت رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران

مقاله مدیریت رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان های استان مرکز


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵-۶۶۴۹۷۹۰۰


چکیده:
در بیشتر تحقیقات رابطهء بین تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی گزارش شده است؛باوجود این،چنین‌ رابطه‌ای در سازمان‌های ورزشی کشور به‌ویژه در استان مرکزی مشخص نیست.هدف از این پژوهش، بررسی رابطهء بین تعهد و عمکرد سازمانی مدیران تربیت بدنی است.آزمودنی‌ها عبارت بودند از ۶۶ مدیر تربیت بدنی و ۲۴۲ نفر از کارمندان تربیت بدنی سازمان‌های استان مرکزی.ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌ های تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی بود که به صورت تصادفی سهمیه‌ای بین آنها توزیع شد.یافته‌ها نشان داد( SD )+ M تعهد عاطفی مدیران برابر ۰۲/۷+۸۵/۴۱،تعهد مستمر ۲۴/۷+۴/۳۴ و تعهد هنجاری آنها ۵۳/۵+۳۶/۳۵ است.همچنین بین تعهد عاطفی مدیران و نوع سازمان،بین انگیزهء مدیران‌ و نوع سازمان،بین توانایی و رشتهء تحصیلی مدیران،بین تعهد عاطفی و سابقهء کار،بین تعهد عاطفی و سابقهء مدیریت،بین تعهد هنجاری و سابقهء کار،بین سابقهء مدیریت و حمایت سازمانی و بین سابقهء مدیریت و انگیزهء مدیران رابطهء آماری معنی‌داری وجود دارد.بین سایر عوامل،رابطهء آماری معنی‌داری‌ مشاهده نشد.
کلمات کلیدی :
تعهد سازمانی, عملکرد سازمانی, مدیر تربیت بدنی

مقدمه
نیروی‌ انسانی‌ به‌ویژه‌ مدیران از شاخص‌های برتری سازمان‌های‌ مختلف‌ محسوب‌ می‌شوند؛ به همین دلیل،متخصصان رفتار سازمانی و منابع انـسانی تـوجه خاصی به آن دارند تا با شناسایی ویژگی‌های آنها در جهت‌ افزایش‌ کارایی‌ و اثربخشی سازمان‌ها گام بردارند.یکی از این ویژگی‌ها،تعهد‌ سازمانی‌۱است.تعهد‌ سازمانی یکی از ابعاد نگرش افراد در سازمان‌ها و شاخصی است از وفاداری فرد بـه سـازمان و ایـنکه فرد‌ سازمان‌ را‌ معرف خود بـداند و بـه اصـطلاح به وجود چنین سازمانی‌ بر خود ببالد(۱).تعهد سازمانی دارای سه مؤلفهء تعهد عاطفی‌۲،تعهد مستمر۳و تعهد تکلیفی‌۴است.تعهد عاطفی،یعنی میزانی که فرد از نظر‌ روانـی‌ بـه‌ کـار کردن در سازمان از طریق احساساتی مانند وفاداری،مهر و علاقه،گرمی‌ و صـمیمیت،تعلق،دلبستگی،رضایت خـاطر،لذت و خوشی و…تمایل پیدا می‌کند.تعهد مستمر به وابستگی فرد برای کار کردن در سازمان‌ براساس‌ میزانی‌ که یک فرد احساس ضـمانت بـرای مـاندن در سازمان به دلیل هزینه‌های‌ زیاد‌ ترک‌ کردن آن دارد.اشاره می‌کند. تـعهد تکلیفی(هنجاری)عبارت است از میزانی که فرد از نظر روانی‌ و از‌ راه درونی‌سازی اهداف،ارزش‌ها و مأموریت‌های سازمان به آن وابسته می‌شود.تعهد تکلیفی،احساس مسئولیت به تـداوم‌ کـار‌ کـردن در سازمان را منعکس می‌سازد(۷).شلدون‌۵دریافت که افراد حرفه‌ای با تعهد زیاد به‌ حـرفه،تمایلی‌ بـه‌ تعهد سازمانی بدون توجه به سرمایه‌گذاری‌ها در آن داشتند و نتیجه گرفت که درگیری‌ اجتماعی‌ در ایجاد تعهد سازمانی در مـیان دانـشمندان بـا سطوح بالای تعهد حرفه‌ای مهم‌ است،از‌ این‌رو‌ سازمان می‌تواند افراد با شـایستگی حـرفه‌ای را در اخـتیار داشته باشد(۲).نتایج تحقیق ترنر۶(۲۰۰۵)نشان داد که‌ شکل‌های‌ مختلف تعهد سازمانی رابطهء معنی‌داری با ترک شـغل دارد(۱۳).

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید