۶۲ بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی ۱۵۳ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست اجمالی مطالب

مقدّمه : طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول : حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اول : حقوق ورزشی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی …………………………………………………………………………………………… ۲۴

بخش دوم : ورزش در فقه اسلامی

فصل اول : سوابق فقهی ورزش …………………………………………………………………………………………………… ۳۳

فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها ……………………………………………………………………………………………….. ۵۱

فصل سوم : سبق و رمایۀ ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ……………………………………………………………………………………… ۸۱

فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

(ج)

 

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه : طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اوّل : حقوق ورزشی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

گفتار اول : منابع حقوق ورزشی …………………………………………………………………………………………. ۱۳

مبحث اول : قانون ………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

بند اول : قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………… ۱۴

مبحث دوم : قوانین عادی ………………………………………………………………………………………………. ۱۵

مبحث سوم : عرف ورزشی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵

مبحث چهارم : آیین نامه ها ……………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ………………………………………………………………………………………………. ۱۶

گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ………………………………………… ۱۶

مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص ………………………………………………………… ۱۸

مبحث دوم : مسئولیت داوران …………………………………………………………………………………………. ۱۹

مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ……………………………………………………………… ۲۲

مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها ………………. ۲۳

فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی …………………………………………………………………………………………… ۲۴

گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی ………………………………………………………………. ۲۴

مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها ……………………………………………………………………. ۲۵

مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران ……………………………….. ۲۸ مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش ……………………………………………………………………………… ۳۰

(چ)

بخش دوم ورزش در فقه اسلامی

فصل اول : ورزش در فقه اسلامی ………………………………………………………………………………………………… ۳۳

گفتار اول : سوابق فقهی ورزش …………………………………………………………………………………………. ۳۳

مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران ………………………………………………………………. ۴۰

مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی …………………………………………………………… ۴۰

مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ………………………………………………………. ۴۱

مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان ………………………………….. ۴۲

گفتار دوم : دوپینگ ………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ ………………………………………………………………………………. ۴۶

مبحث دوم : بیمه ورزشی ………………………………………………………………………………………………. ۴۷

مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات ……………………………………………………………………………………….. ۴۸

فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها ……………………………………………………………………………………………….. ۵۱

مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی …………………………………………………………………………………. ۵۲

فصل سوم : سبق و رمایۀ ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی …………………………………………………………………… ۵۸

مبحث اول : فرق عقد و وعده …………………………………………………………………………………………. ۵۸

مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق ……………………………………………………………………. ۶۱

مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار ……………………………………………………………………………………… ۷۰

گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها ……………………………………………………………………………… ۷۱

مبحث اول : ادله ی حرمت قمار ……………………………………………………………………………………… ۷۵

(ح)

 

بند اول : آیات ………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

بند دوم : روایات ……………………………………………………………………………………………………. ۷۹

گفتار اول : شرط بندی در مسابقات ……………………………………………………………………………………. ۸۰

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ……………………………………………………………………………………… ۸۱

گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج ……………………………………………………………………………… ۸۳

گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج ………………………………………………………………………………. ۸۶

گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج ……………………………………………………………………….. ۸۹

گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور …………………………………………………… ۱۰۰

فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

جمع بندی و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

چکیده :

قوانین ورزشی را به دو گروه می توان تقسیم کرد : ۱) گروهی که به قواعد بازی ها اختصاص دارد . ۲) گروهی که مراقبتها و احتیاط ویژه ای را بر بازیکنان تحمیل می کند و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازی های ورزشی است . که مبانی حقوقی به گروه دوم اختصاص دارد .

هدف ما علاوه بر مبانی فقهی ، بررسی مبانی حقوقی در امور ورزشی است . که بخش اوّل به مسؤولیت های کیفری و مدنی کسانی که به نحوی با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند پرداخته و در بخش دوم به اهمیّت ورزش در فقه و مستندات آن و نظرات مراجع تقلید می پردازد .

این پایان نامه ، از طریق تحقیق به روش اسنادی و میدانی با مراجعه به منابع و اسناد اصل از قبیل قرآن کریم و کتب معتبر فقهی ، تفسیری و حدیثی حاصل شده است .

کلید واژه ها : حقوق ورزشی ، مقرّرات و جرایم ورزشی ، مبانی فقهی ، نظرات فقهای امامیّه .

مقدمّه : طرح تحقیق

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید[۱].

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی» [۲]

آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است[۳] .


۱- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم (ص) ، مترجم : پاینده ، ابوالقاسم ، نهج الفصاحۀ ، ص ۴۱۳ .

 ۲-  قمی ، عباس ، مفاتیح الجنان ، فرازی از دعای کمیل ، ص ۱۰۷ .

۳- آیت ا… خمینی ، صحیفه ی امام ، ۱۸/۱۵۱ .

کتابنامه

الف) کتب :

* قرآن کریم ، مترجم : مهدی الهی قمشه ای .

۱- ابن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، جلد۷ ، بیروت–لبنان، دارالکتب العلمیه، ۲۰۰۴=۱۴۲۴ ﻫ..ق.

۲- ابن منظور، لسان العرب ، ۱۵ جلدی، جلدهای ۵ و ۱۰ و ۱۲ ، بی جا، نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵ ﻫ . ق .

۳- احسانی فر ، محمّد ، قوانین و مقرّرات فوتبال (فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا ) ، چاپ اوّل ، مؤسسه نشر علم و حرکت ، تهران ۱۳۸۲ .

۴- اردبیلی ، شیخ احمد (مقدس اردبیلی ) ، مجمع الفائدۀ و البرهان ، جلدهای : ۸ ، ۱۰ ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی التابعۀ لجماعه للمدرسین ، جمادی الآخر : ۱۴۱۶ ﻫ . ق.

۵- اصفهانی ، ابی القاسم الحسین بن محمّد راغب ، المفردات فی غریب القرآن ، بی جا ، نشر : مرتضوی ، چاپخانه : خورشید ، پاییز ۱۳۶۲ ﻫ . ش.

۶- آقائی نیا ، حسین، حقوق ورزشی ، چاپ پنجم ، انتشارات نشر میزان ، بی جا، تابستان ۱۳۸۱ ﻫ . ش.

۷-                                ، حقوق ورزشی (ورزش و مسؤولیتهای قانونی آن ) ، چاپ اوّل ، تهران ۱۳۶۹ ﻫ.ش.

۸- آمدی ، عبدالواحد ، غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای ۱ و ۲ ، بی جا ، بی تا ، ترجمه : محمّد علی انصاری القمی .

۹-                                 ، شرح غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای ۱ و ۲ ، ترجمه و شرح : احمد خوانساری ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، اسفند ۱۳۶۰ ﻫ.ش.

۱۰- اندلسی ، ابن خرم ، المحلّی بالآثار ، جلد ۷ ، بیروت ، دارالکتب العلمیه ، ۱۴۰۸ ﻫ = ۱۹۸۸ م .

۱۱- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، جلد ۱ ، ناشر : مطبوعات دینی ، قم ، چاپ دوّم قدس ، تابستان ۱۳۸۲ ﻫ.ش.

۱۲-                               ، رسائل ، جلد ۲ ، بی جا ، بی تا ، چاپ مؤسسه نشر اسلامی .

۱۳- امامی ، حسن ، ، حقوق مدنی ، جلد ۲ ، ناشر کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، بی تا ، ۱۳۷۶ ﻫ.ش.

۱۴- بحرانی توابلی الکتکافی ، سلیمان سید اسماعیل بن سید عبدالجواد ، البرهان فی تفسیر القرآن ، چاپخانه آفتاب ، بی تا ، تهران .

۱۵- بُستانی ، فؤاد افرام ، مُنجد الطُّلاب ، ، چاپ الثامن بیروت – لبنان ، دارالمشرق ، ۱۹۵۶ ﻣ .

۱۶- پاک نژاد ، رضا ، اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر ، جلد ۱۴ ، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ، ۱۳۶۰ ﻫ.ش.

۱۷- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، ۱۳۸۲ ﻫ.ش.

۱۸- توحیدی ، محمّد علی ، مصباح الفقاهه ، جلد اوّل ، تقریرات درس ابوالقاسم خویی ، چاپ چهارم، مؤسسه : انصاریان لِتعابعۀ و النشر ، قم ، ۱۴۱۷ ق.

۱۹- جزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، جلّد ۲ ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت – لبنان ، چاپ هفتم ، ۱۴۰۶ ﻫ=۱۹۸۶ ﻣ .

۲۰- جعفری پارسا ، عبدالعظیم ، فرهنگ لغات و اصطلاحات ورزشی ، انگلیسی به فارسی ، انتشارات : دفتر برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش ، بی جا ، چاپ اوّل : شهریور ۱۳۶۴ ﻫ.ش.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید