بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه حسابداری بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC در صنعت آلومینیوم

با شماره تلفنهای  ۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ تماس حاصل نمایید


دانلود پایان نامه حسابداری


بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC


شماره تماس: ۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

۱۶۰ صفحه


فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده                                                                                                          ۱

فصل اول: کلیات                                                                                              ۲

۱-۱ مقدمه                                                                                                     ۳

۲-۱ بیان مساله                                                                                               ۸

۳-۱ انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق                                                                     ۹

۴-۱ اهداف تحقیق                                                                                          ۱۰

۵-۱ اهمیت موضوع تحقیق                                                                                  ۱۰

۶-۱ سوالات اصلی تحقیق                                                                                  ۱۱

۷-۱ فرضیه‌های تحقیق                                                                                      ۱۱

۸-۱ نوآوری تحقیق                                                                                            ۱۱

۹-۱ تعاریف عملیاتی                                                                                         ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                   ۱۴

قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم‌های حسابداری                  ۱۵

۱-۲ حسابداری بهای تمام شده                                                                              ۱۵

۲-۲ اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن                                                   ۱۵

۳-۲ نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری                                                              ۱۶

۴-۲ بخششهای سیستم حسابداری بهای تمام شده                                                    ۱۷

۵-۲ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده                                                  ۱۸

۶-۲ ماهیت حسابداری بهای تمام شده                                                                      ۲۰

۷-۲ عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده                                                                  ۲۲

۸-۲ سیستمهای هزینه‌یابی                                                                                    ۲۳

۹-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سنتی                                                                           ۲۳

۱۰-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سفارش کار                                                                  ۲۷

۱۱-۲ سیستمهای هزینه‌یابی مرحله‌ای                                                                      ۲۸

۱۲-۲ هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی                                                                 ۳۳

۱۳-۲ هزینه‌یابی بر مبنای هدف                                                                                 ۴۹

قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم‌های هزینه یابی برمبنای فعالیت    ۵۵

۱۴-۲ مقدمه                                                                                                       ۵۵

۱۵-۲ نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید                                                                   ۵۷

۱۶-۲ حسابداری مدیریت                                                                                        ۵۷

۱۷-۲ رویکردهای حسابداری مدیریت                                                                           ۵۸

۱۸-۲ هدفهای حسابداری مدیریت                                                                            ۵۸

۱۹-۲ تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی                                    ۶۰

۲۰-۲ روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت     ۶۱

۲۱-۲ طبقه‌بندی هزینه‌ها                                                                                        ۶۲

۲۲-۲ هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

۲۳-۲ کاربرد استفاده از سیستم ABC

۲۴-۲ مناسب‌ترین زمان کاربرد سیستم ABC

۲۵-۲ سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی                            ۸۲

۲۶-۲ مدیریت بر مبنای فعالیت                                                                                ۸۳

۲۷-۲ نسل‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                                                                  ۸۹

۲۸-۲ هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان                                                            ۹۴

۲۹-۲ قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت

۳۰-۲ بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت

قسمت سوم: ویژگی‌های صنایع آلومینیوم و کاربرد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                         ۹۷

۲۹-۲ مشخصات قلمرو تحقیق                                                                                   ۹۷

۳۰-۲ شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی                      ۱۰۳

۳۱-۲ فرآیند تولید در شرکت                                                                                     ۱۰۴

۳۲-۲ مراحل تولید                                                                                                 ۱۰۵

۳۳-۲ پروسه تولید                                                                                                  ۱۰۶

۳۴-۲ روش محاسبه بهای تمام شده                                                                           ۱۰۹

۳۵-۲ بهای تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳                                                               ۱۱۵

۳۶-۲ طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                                          ۱۱۷

۳۷-۲ مقایسه پیاده‌سازی و نصب                                                                              ۱۱۸

۳۸-۲ تعیین فعالیتها                                                                                              ۱۲۱

۳۹-۲ تعیین محرکهای فعالیت                                                                                    ۱۲۱

۴۰-۲ تخصیص هزینه‌ها                                                                                             ۱۲۳

۴۱-۲ مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

۴۲-۲ مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده                                                                           ۱۲۵

۴۳-۲ پیشینه تحقیق                                                                                                ۱۲۵

 فصل سوم: متدولوژی تحقیق                                                                                     ۱۳۳

۱-۳ مقدمه                                                                                                           ۱۳۴

۲-۳ روش تحقیق                                                                                                    ۱۳۴

۳-۳ ابزار تحقیق                                                                                                     ۱۳۵

۴-۳ فرضیه‌های تحقیق                                                                                            ۱۳۵

۵-۳ قلمرو تحقیق                                                                                                   ۱۳۵

۶-۳ داده‌های تحقیق                                                                                               ۱۳۶

۷-۳ متغیرهای تحقیق                                                                                              ۱۳۷

۸-۳ روش جمع‌آوری داده‌ها                                                                                      ۱۳۶

۹-۳ روش تحلیل داده‌ها                                                                                           ۱۳۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق                                                                  ۱۳۸

۱-۴ مقدمه                                                                                                            ۱۳۹

۲-۴ آزمون فرضیه‌ها                                                                                                ۱۳۹

۳-۴ فرضیه اصلی اول                                                                                             ۱۳۹

۴-۴ فرضیه اصلی دوم                                                                                            ۱۴۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                                          ۱۴۵

۱-۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                                                   ۱۴۶

۲-۵ نتیجه‌گیری کلی                                                                                             ۱۴۶

۳-۵ پیشنهادات حاصل از تحقیق                                                                              ۱۴۷

۴-۵ سایر پیشنهادات                                                                                            ۱۴۸

۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده                                                                              ۱۴۸

۶-۵ محدودیتهای تحقیق                                                                                         ۱۴۹

پیوست                                                                                                              ۱۴۹

منابع و مأخذ                                                                                                       ۱۵۰

چکیده انگلیسی                                                                                                   ۱۵۳ 


چکیده:

سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی ۸۳-۸۴ شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً ۱۳ فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.


۱-۱ مقدمه:

تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی کارکرد بنگاههای اقتصادی و سازمانها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، اهمیت یافتن، اعمال مدیریت فعالیتها و حیاتی بودن پاسخگوئی به نیاز مشتریان از طریق تلفیق مناسب کیفیت و سود مورد انتظار، مسئولیت و نقش سیستمهای هزینه‌یابی را بطور ریشه‌ای دگرگون کرده است.

نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان می‌دهد که هر دو گروه تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات، از سیستمهای فعلی هزینه‌یابی ناراضی بوده و روش تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به محصولات نیز به نحوی موثر در ایجاد این نارضایتی مدیران موثر است. بهرحال، اغلب مدیران توجه دارند، که برآورد و پیش‌بینی هزینه‌های بلندمدت شامل تخصیص هزینه‌های سربار به بهای تمام شده محصولات، عمل مفید و قابل قبولی است که می‌تواند انجام دهند.


کلمات کلیدی:

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC, در صنعت آلومینیوم, سیستم بهای تمام شده,  کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک

پاسخ ۳ به “بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC”

  1. محمود مداحی گفت:

    با سلام
    اگر برایتان مقدور است کل فایلو برایم ایمیل کنید

نظر دهید