بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه حسابداری بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC در صنعت آلومینیوم

با شماره تلفنهای  ۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ تماس حاصل نمایید


دانلود پایان نامه حسابداری


بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC


شماره تماس: ۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

۱۶۰ صفحه


فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده                                                                                                          ۱

فصل اول: کلیات                                                                                              ۲

۱-۱ مقدمه                                                                                                     ۳

۲-۱ بیان مساله                                                                                               ۸

۳-۱ انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق                                                                     ۹

۴-۱ اهداف تحقیق                                                                                          ۱۰

۵-۱ اهمیت موضوع تحقیق                                                                                  ۱۰

۶-۱ سوالات اصلی تحقیق                                                                                  ۱۱

۷-۱ فرضیه‌های تحقیق                                                                                      ۱۱

۸-۱ نوآوری تحقیق                                                                                            ۱۱

۹-۱ تعاریف عملیاتی                                                                                         ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                   ۱۴

قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم‌های حسابداری                  ۱۵

۱-۲ حسابداری بهای تمام شده                                                                              ۱۵

۲-۲ اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن                                                   ۱۵

۳-۲ نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری                                                              ۱۶

۴-۲ بخششهای سیستم حسابداری بهای تمام شده                                                    ۱۷

۵-۲ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده                                                  ۱۸

۶-۲ ماهیت حسابداری بهای تمام شده                                                                      ۲۰

۷-۲ عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده                                                                  ۲۲

۸-۲ سیستمهای هزینه‌یابی                                                                                    ۲۳

۹-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سنتی                                                                           ۲۳

۱۰-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سفارش کار                                                                  ۲۷

۱۱-۲ سیستمهای هزینه‌یابی مرحله‌ای                                                                      ۲۸

۱۲-۲ هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی                                                                 ۳۳

۱۳-۲ هزینه‌یابی بر مبنای هدف                                                                                 ۴۹

قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم‌های هزینه یابی برمبنای فعالیت    ۵۵

۱۴-۲ مقدمه                                                                                                       ۵۵

۱۵-۲ نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید                                                                   ۵۷

۱۶-۲ حسابداری مدیریت                                                                                        ۵۷

۱۷-۲ رویکردهای حسابداری مدیریت                                                                           ۵۸

۱۸-۲ هدفهای حسابداری مدیریت                                                                            ۵۸

۱۹-۲ تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی                                    ۶۰

۲۰-۲ روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت     ۶۱

۲۱-۲ طبقه‌بندی هزینه‌ها                                                                                        ۶۲

۲۲-۲ هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

۲۳-۲ کاربرد استفاده از سیستم ABC

۲۴-۲ مناسب‌ترین زمان کاربرد سیستم ABC

۲۵-۲ سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی                            ۸۲

۲۶-۲ مدیریت بر مبنای فعالیت                                                                                ۸۳

۲۷-۲ نسل‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                                                                  ۸۹

۲۸-۲ هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان                                                            ۹۴

۲۹-۲ قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت

۳۰-۲ بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت

قسمت سوم: ویژگی‌های صنایع آلومینیوم و کاربرد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                         ۹۷

۲۹-۲ مشخصات قلمرو تحقیق                                                                                   ۹۷

۳۰-۲ شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی                      ۱۰۳

۳۱-۲ فرآیند تولید در شرکت                                                                                     ۱۰۴

۳۲-۲ مراحل تولید                                                                                                 ۱۰۵

۳۳-۲ پروسه تولید                                                                                                  ۱۰۶

۳۴-۲ روش محاسبه بهای تمام شده                                                                           ۱۰۹

۳۵-۲ بهای تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳                                                               ۱۱۵

۳۶-۲ طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                                          ۱۱۷

۳۷-۲ مقایسه پیاده‌سازی و نصب                                                                              ۱۱۸

۳۸-۲ تعیین فعالیتها                                                                                              ۱۲۱

۳۹-۲ تعیین محرکهای فعالیت                                                                                    ۱۲۱

۴۰-۲ تخصیص هزینه‌ها                                                                                             ۱۲۳

۴۱-۲ مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

۴۲-۲ مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده                                                                           ۱۲۵

۴۳-۲ پیشینه تحقیق                                                                                                ۱۲۵

 فصل سوم: متدولوژی تحقیق                                                                                     ۱۳۳

۱-۳ مقدمه                                                                                                           ۱۳۴

۲-۳ روش تحقیق                                                                                                    ۱۳۴

۳-۳ ابزار تحقیق                                                                                                     ۱۳۵

۴-۳ فرضیه‌های تحقیق                                                                                            ۱۳۵

۵-۳ قلمرو تحقیق                                                                                                   ۱۳۵

۶-۳ داده‌های تحقیق                                                                                               ۱۳۶

۷-۳ متغیرهای تحقیق                                                                                              ۱۳۷

۸-۳ روش جمع‌آوری داده‌ها                                                                                      ۱۳۶

۹-۳ روش تحلیل داده‌ها                                                                                           ۱۳۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق                                                                  ۱۳۸

۱-۴ مقدمه                                                                                                            ۱۳۹

۲-۴ آزمون فرضیه‌ها                                                                                                ۱۳۹

۳-۴ فرضیه اصلی اول                                                                                             ۱۳۹

۴-۴ فرضیه اصلی دوم                                                                                            ۱۴۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                                          ۱۴۵

۱-۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                                                   ۱۴۶

۲-۵ نتیجه‌گیری کلی                                                                                             ۱۴۶

۳-۵ پیشنهادات حاصل از تحقیق                                                                              ۱۴۷

۴-۵ سایر پیشنهادات                                                                                            ۱۴۸

۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده                                                                              ۱۴۸

۶-۵ محدودیتهای تحقیق                                                                                         ۱۴۹

پیوست                                                                                                              ۱۴۹

منابع و مأخذ                                                                                                       ۱۵۰

چکیده انگلیسی                                                                                                   ۱۵۳ 


چکیده:

سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی ۸۳-۸۴ شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً ۱۳ فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.


۱-۱ مقدمه:

تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی کارکرد بنگاههای اقتصادی و سازمانها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، اهمیت یافتن، اعمال مدیریت فعالیتها و حیاتی بودن پاسخگوئی به نیاز مشتریان از طریق تلفیق مناسب کیفیت و سود مورد انتظار، مسئولیت و نقش سیستمهای هزینه‌یابی را بطور ریشه‌ای دگرگون کرده است.

نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان می‌دهد که هر دو گروه تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات، از سیستمهای فعلی هزینه‌یابی ناراضی بوده و روش تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به محصولات نیز به نحوی موثر در ایجاد این نارضایتی مدیران موثر است. بهرحال، اغلب مدیران توجه دارند، که برآورد و پیش‌بینی هزینه‌های بلندمدت شامل تخصیص هزینه‌های سربار به بهای تمام شده محصولات، عمل مفید و قابل قبولی است که می‌تواند انجام دهند.


کلمات کلیدی:

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC, در صنعت آلومینیوم, سیستم بهای تمام شده,  کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید