پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی ۱۲۷ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :
فهرست مطالب
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………..ا-ب
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..ب-ج
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………ج-د
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۲ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………۲
۱-۳ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۴ اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….۲
۱-۵ سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………۳-۲
۱-۶ فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۷ کلید واژه ها……………………………………………………………………………………………..۴-۳
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱  مقدمه……………………………………………………………………………………………………۵
۲-۲  تاریخچه موضوع…………………………………………………………………………………. ۷-۶
۲-۳  پیشینه نظری…………………………………………………………………………………..۸-۷
۲-۴ پیشینه عملی(نقد کتاب)………………………………………………………………………………………………۹
۲-۵ ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۹
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۳-۲  روش های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………………………………..۱۱
۳-۳  فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها…………………………………………………………………..۱۲
۳-۴  جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………….۱۲
۳-۵  تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..۱۳
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۴-۲ قرآن کتاب آسمانی ما……………………………………………………………………………………………….۱۵
۴-۳ تعریف ادبیات……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
فرضیه ۱: ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است…………………………….۱۷-۱۶
۴-۴ تاثیرات دین اسلام در عرصه ی ادبیات………………………………………………………………۱۹-۱۷
۵-۴ صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران………………………………………………………………..۲۰-۱۹
۶-۴ حدیث چیست………………………………………………………………………………………………………۲۱-۱۰
۴- ۶-۱-حدیث محبت در ادب فارسی………………………………………………………………………..۲۵-۲۱
فرضیه ۲: برخی از شعرای متقدم در آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند…………. ۳۵-۲۷
فرضیه ۳: میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش زیاد بوده است…………..۴۲-۳۶
فرضیه ۴: مولوی داستان یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است………………………..۵۹-۴۳
فرضیه ۵: سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآنی پرداخته است…………………….۶۶-۶۰
فرضیه ۶: شهریار دراشعار خود از نهچ البلاغه بهره برده است………………………………….۹۸-۶۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵- ۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
۵-۲ بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. ۱۳۰-۱۲۹
۵-۳ مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………۱۳۰
۵-۴- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۳۱
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………۱۳۳-۱۳۲
پیوست
فهرست جداول…………………………………………………………………………..۱۲۷-۹۹
جدول ۱-۴- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب سن
جدول ۲-۴- شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی سن افراد شرکت کننده در تحقیق
جدول ۳-۴- توزیع فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب پایه تحصیلی
جدول ۵-۴- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق
جدول ۶-۴- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۷-۴- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق
جدول ۸-۴- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۹-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی
جدول ۱۰-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۱۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی
جدول ۱۲-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۱۳-۴- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث
جدول ۱۴-۴- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۱۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث
جدول ۱۶-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۱۷-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در ادبیات پارسی
جدول ۱۸-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در ادبیات پارسی به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۱۹-۴- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان
جدول ۲۰-۴- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۲۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث  در اشعار خود
جدول۲۲-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث  در اشعار خود به تفکیک پایه تحصیلی
جدول۲۳-۴- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین
جدول ۲۴-۴- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۲۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری
جدول ۲۶-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۲۷-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها
جدول ۲۸-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۲۹-۴- تجزیه و تحلیل آماری بین پاسخ های داده شده توسط دو گروه شرکت کننده در تحقیق ( پایه تحصیلی پیش دانشگاهی ، پایه تحصیلی سوم دبیرستان )
فهرست منحنی ها………………………………………………………………..۱۲۶-۱۰۰
منحنی ۱-۴-  درصد فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق
منحنی ۲-۴- توزیع فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب پایه تحصیلی
منحنی ۳-۴-  درصد فراوانی پایه تحصیلی افراد شرکت کننده در تحقیق
منحنی ۴-۴-  درصد فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق
منحنی ۵-۴- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۶-۴- درصد فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق
منحنی ۷-۴- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۸-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی
منحنی ۹-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۱۰-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی
منحنی ۱۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۱۲-۴- درصد فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث
منحنی۱۳-۴- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۱۴-۴- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث
منحنی ۱۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۱۶-۴- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در ادبیات پارسی
منحنی ۱۷-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در ادبیات پارسی به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۱۸-۴- درصد فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان
منحنی ۱۹-۴- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۲۰-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث  در اشعار خود
منحنی۲۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث  در اشعار خود به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی۲۲-۴- درصد فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین
منحنی ۲۳-۴- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۲۴-۴- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری
منحنی ۲۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۲۶-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها
منحنی ۲۷-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها به تفکیک پایه تحصیلیپیشگفتار
قرآن مجید کتاب دینی ماست و معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در حیات فردی و اجتماعی ما تأثیر پنهان و آشکار نهاده است. چنان که امروزه نمی توان جنبه ای از جنبه های گوناگون زندگی مسلمانان را یاد کرد که قرآن مجید و معانی والای آن به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم در آن تأثیری نگذاشته باشد و هر کس در این باره تأملی به سزا کرده باشد و عناد نورزد ، به صحت این اعتقاد اقرار می کنند. حدیث نیز که همان«قول و فعل و تقریر»  پیامبر اکرم است ، همین حکم را دارد و الفاظ و معانی آن به صورت های گوناگون در زندگی مسلمانان و در رفتار و گفتار و کردار آنان تأثیر نیرومند و دراز آهنگی داشته است.
یکی از بارزترین موارد این تأثیر، سروده های شاعران و نوشته های نویسندگان است. هر ملتی به سرمایه هایی  اعم از مادّی و معنوی، می تازد. یکی از سرمایه های جاودانی و افتخار آمیز ما ایرانیان نیز سروده های شاعران و سخنوران و نوشته های دبیران و نویسندگان و تأمّلات عارفان و اندیشه های حکیمان و فیلسوفان و متکّلمان ایرانی مسلمان است و همه می دانند که بسیاری از ابیات و عبارات این بزرگان را ” اشاره”، “تلمیح” ، “اقتباس” ، “تضمین”  ،”تحلیل آیات ” ، “قصص” و “تمثیل”های گوناگون این کتاب مبین و سخنان پیامبر بزرگوار خدا تشکیل می دهد و همه ی آن بزرگان در عبارت پردازی، استدلال و بیان آن چه در ضمیر خود از این موارد بهره مند شده اند. لذا اگر کسی ادعا کند که مثلاً می تواند اشعار رودکی، فردوسی بزرگ، ناصر- خسرو،خاقانی، سنایی، عطار، مولوی، سعدی، حافظ، جامی و صدها تن شاعر دیگر و نیز آثار مردانی چون غّزالی، عنصر المعالی زیادی، نصرالله منشی و بسیاری دیگر را بدون فهم قرآن مجید و تفسیر آن و تأمّل در احادیث نبوی به درستی دریابد، باید در صحّت ادعای او تردید کرد زیرا به   قول حافظ:« هر چه دارم همه از دولت قرآن است»؛ به دلیل انواع تأثیراتی که این دو منبع گران مایه ی عظیم در ادب فارسی بر جای گذ اشته اند.

فهرست منابع و مآخذ:
۱- پور خالقی چترودی، مهدخت (۱۳۷۱). فرهنگ قصه های پیامبران (تجلی شاعرانه اشارات داستانی در مثنوی، مشهد: (انتشارات آستان قدس) چاپ اول.
۲- حداد، حسین(۱۳۷۹). هفت شهر عشق، تهران:( موسسه انتشارات قلیایی) چاپ دوم.
۳- حسین، تلمذ(۱۳۷۸) . مرآت مثنوی ، تهران: (نشر گفتار) چاپ اول.
۴-  حلبی، علی اصغر( ۱۳۶۹). تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی، تهران: (انتشارات دانشگاه پیام نور).
۵- دشتی، علی (۱۳۷۵). دیوان کامل شمس تبریزی،( انتشارات جاویدان) چاپ دوازدهم.
۶- راستگو، سید محمد(۱۳۷۹). تجلی قرآن در شعر و ادب پارسی(نشریه بشارت)- قسمت پانزدهم.
۷- راستگو، سیدمحمد( ۱۳۸۰) تجلی قرآن در اشعار حافظ، (نشریه بشارت).
۸- راشد محصل، محمد رضا(۱۳۸۰). پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی ، مشهد: ( به نشر، انتشارات آستان قدس).
۹- شیرازی، مکارم (۱۳۷۶). تفسیر نمونه جلد ۱۹(انتشارات دارالکتب الاسلامیه).
۱۰- صفا، ذبیح الله(۱۳۷۶). گنجینه سخن۱،۲،۳،( انتشارات فردوسی) چاپ ششم.
۱۱- عباس نژاد، محسن (۱۳۸۵). قرآن، ادب و هنر، مشهد: (مدرسه انشاراتی بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه) چاپ اول.
۱۲- گنجوی، نظامی (۱۳۷۷). کلیات خمسه حکیم نظامی گنجوی، تهران: (انتشارات امیرکبیر) چاپ هفتم.
۱۳- محمودی ، ثابت(سهیل) (۱۳۸۰). هنر بزرگ ادبیات دینی فرم گرایی براساس قرآن(نشریه گلستان قرآن).
۱۴- معین، محمد(۱۳۷۵) . فرهنگ فارسی معین جلد ۱ و ۲، تهران: (انتشارات امیر کبیر).
۱۵- تاریخ و ادبیات ایران و جهان سال دوم آموزش متوسطه (۱۳۸۳). تهران: (شرکت چاپ کتب درسی ایران).
۱-www.aftab.com
۲-www.dibache.com
۳-www.hawzah.net
۴-www.tebyan.com

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید