پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی ص ۱۷۳

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :
فهرست مطالب
عنوان          صفحه
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسأله ۳
ضرورت و اهمیت پژوهش ۵
اهداف پژوهش ۷
هدف کلی پژوهش ۷
اهداف ویژه پژوهش ۷
فرضیه های پژوهش ۸
فرضیه اصلی پژوهش ۸
فرضیه های فرعی پژوهش ۸
پیش فرض های پژوهش ۹
محدودیت های پژوهش ۹
تعاریف نظری ۱۱
تعاریف عملیاتی ۱۳
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۷
بخش اول : مبانی نظری پژوهش ۱۸
– مفهوم تربیت بدنی  ۱۸
– تعریف ورزش ۱۹
– ورزش  ۱۹
– تعاریف ورزش همگانی ۲۳
– مفهوم جهانی ورزش ۲۶
– مفهوم ورزش ۲۷
– کیفیت زندگی ۲۹
– حق به دنبال خوشحالی بودن ۳۰
– انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی ۳۱
– فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی ۳۶
عنوان          صفحه
– تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار ۳۸
– طبقه بندی ورزش های همگانی ۳۹
– گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت ۴۲
– تعادل در ورزش ۴۳
– مفهوم فراغت ۴۴
– توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان ۴۹
– فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن ۵۴
– نگرش و چارچوب مفهومی آن ۵۷
– تعریف نگرش ۵۸
– گرایش به ورزش و فعالیت بدنی ۵۹
– انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی ۶۱
– بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش ۶۵
o الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۶۵
o ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور ۷۸
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه ۹۰
روش پژوهش ۹۱
جامعه آماری ۹۲
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۹۳
ابزار پژوهش ۹۶
متغیرهای پژوهش ۹۷
اعتبار و روایی ابزار پژوهش ۹۸
شیوه جمع آوری داده ها ۹۹
روش های آماری ۹۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق ۱۰۲
الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی ۱۰۲
عنوان          صفحه
ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی ۱۱۴
ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی ۱۳۲
د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی ۱۳۴
بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق  ۱۳۶
سایر یافته های پژوهش ۱۵۱
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه ۱۶۱
خلاصه ی پژوهش ۱۶۱
یافته های اصلی پژوهش ۱۶۱
سایر یافته های پژوهش ۱۶۳
بحث و تحلیل و نتیجه گیری ۱۶۶
روش های گسترش ورزش همگانی ۱۷۱
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ۱۷۳
پیشنهادات برای محققین دیگر ۱۷۳
منابع و پیوستفهرست جداول
عنوان                                                                                              صفحه
جدول ۱-۲ : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده  ۵۵
جدول ۲-۲: رشد مشارکت مردم آلمان ۸۶
جدول۱-۳: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان ۹۵
جدول ۲-۳:  سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی ۹۷
جدول ۱-۴:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت ۱۰۲
جدول ۲-۴:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن ۱۰۴
جدول۳- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته ۱۰۶
جدول۴- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل ۱۰۸
جدول۵- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات ۱۱۰
جدول۶- ۴ : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته ۱۱۱
جدول۷- ۴ : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز ۱۱۲
جدول۸- ۴ : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت ۱۱۴
جدول ۹-۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت ۱۱۵
جدول ۱۰-۴ :  توزیع فراوانی عامل اجتماعی ۱۱۷
جدول ۱۱-۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی ۱۱۸
جدول ۱۲- ۴ : توزیع فراوانی عامل درمانی ۱۲۰
جدول ۱۳- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی ۱۲۱
جدول ۱۴- ۴ : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی ۱۲۳
جدول ۱۵- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی ۱۲۴
جدول ۱۶- ۴ : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ۱۲۶
جدول ۱۷- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها  ۱۲۷
جدول ۱۸- ۴ : توزیع فراوانی عامل اختصاصی ۱۲۹
جدول ۱۹- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی ۱۳۰
جدول ۲۰- ۴ :  توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده ۱۳۲
جدول ۲۱- ۴ :  میانگین نمرات مربوط به عوامل ۱۳۴
جدول ۲۲- ۴ : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس ۱۳۵
جدول ۲۳- ۴ : آزمون مربوط به فرضیه اصلی ۱۳۷
جدول ۲۴- ۴ : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول ۱۳۹
جدول ۲۵- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم ۱۴۱
جدول ۲۶- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم ۱۴۳
جدول ۲۷- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم ۱۴۶
جدول ۲۸- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم ۱۴۸
جدول ۲۹- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم ۱۵۰
جدول ۳۰- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل ۱۵۱
جدول ۳۱- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات ۱۵۴
جدول ۳۲- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن ۱۵۶

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                              صفحه
نمودار ۱-۴:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت ۱۰۳
نمودار ۲-۴:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن ۱۰۵
نمودار۳- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن  ۱۰۷
نمودار۴- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل ۱۰۹
نمودار۵- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات ۱۱۰
نمودار۶- ۴ : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته ۱۱۱
نمودار۷- ۴ : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز ۱۱۳
نمودار۸- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت ۱۱۶
نمودار ۹-۴ :  مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی ۱۱۹
نمودار ۱۰- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و  درمانی ۱۲۲
نمودار ۱۱- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی ۱۲۵
نمودار ۱۲- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها  ۱۲۸
نمودار۱۳- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی ۱۳۱
نمودار ۱۴- ۴ :  توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده ۱۳۳
نمودار ۱۵-۴ : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی  ۱۳۷
نمودار ۱۶-۴ :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی ۱۳۹
نمودار ۱۷-۴: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی  ۱۴۱
نمودار ۱۸-۴: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی  ۱۴۳
نمودار ۱۹-۴: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی  ۱۴۵
نمودار ۲۰-۴: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به  ورزش همگانی  ۱۴۷
نمودار ۲۱-۴ : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی  ۱۵۰
نمودار ۲۲-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل ۱۵۳
نمودار ۲۳-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات ۱۵۵
نمودار ۲۴-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن ۱۵۸
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                              صفحه
شکل ۱-۲ : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول ) ۳۵
شکل ۲-۲ : طبقه بندی ورزش همگانی  ۴۱

مقدمه
ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد.
ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.
تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلاء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.
در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد ، ۲۰۰۲).
این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این

منابع
الف) منابع فارسی
۱- الخولی : امین احد (۱۳۸۱) .” ورزش و جامعه”، ترجمه شیخی، حمیدرضا، انتشارات بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
۲- انجمن تحقیقات ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۶) ، “بررسی نحوه گذران اوقات فراغت بانوان کشور با تاکید بر ورزش و فعالیتهای تربیت بدنی .”
پارکز ، ترانت بی، بیورلی، کی، زنگر و جروم کوارترمن، مترجم، محمد احسانی (۱۳۸۳) ،”مدیریت معاصر در ورزش”، انتشارات دانشگاه تربیت مدارس
۳- پورکرانی ، محمد (۱۳۷۹) ، “بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور میزان بهره گیری از آن ها”، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی .
۴- ترکمانی، مهران (۱۳۷۶) ، “مطالعه ی عوامل موثر بر پیشرفت ورزش دانش آموزان دختر دوره ی متوسط اراک”، شورای تحقیقات اداره ی کل آموزش و پرورش استان مرکزی
۵- توحیدی اقدام، محمد حسین (۱۳۸۰)، “درآمدی به ورزش در اسلام”، نشر نصایح قم.
۶- توماس، ریمونو (۱۳۷۰) ، “روانشناسی ورزش”، ترجمه محمد حسین سروری، انتشارات یگانه تهران.
۷- حیدری، عزالدین (۱۳۸۶)  ورزش همگانی : پنهان زیر سایه ورزش قهرمانی / “تولید نشاط از مهدکودک تا خانه” .روزنامه ایران ، سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۹
۸- جاوید، سیروس (۱۳۵۰) ،” زمینه ورزش شناسی”، چاپخانه پیروز.
۹- خلجی، حسن (۱۳۷۸) ،” اصول و مبانی تربیت بدنی”، چاپ دانشگاه پیام نور.
۱۰- دباغ، ابوالقاسم (۱۳۶۸)، “روند شکل گیری و رشد ورزش های همگانی در جهان”، انتشارات دفتر امور فرهنگی و اجتماعی ورزش های همگانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
۱۱- دبورا، آ، وست، چارلز، آ، پوچر، (۱۳۷۵) ترجمه احمد آزاد،” مبانی تربیت بدنی و ورزش” انتشارات .

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید