تحقیق و پایان نامه آماده کشاورزی و دامداری

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

تحقیق و پایان نامه آماده کشاورزی و دامداری


قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان – شماره تماس: ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰-۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۲۱

ردیف

عنوان

           ۱

hfcs  و کاربرد آن در صنایع غذایی ۴۶ ص + ۵۸ اسلاید + منابع انگلیسی

           ۲

آبیاری و تغذیه رز ۴۹  اسلاید

           ۳

آدامس بنه ۱۷ ص + ۴۲ اسلاید

           ۴

آشنایی با رزها ۱۰۶ اسلاید

           ۵

آفات و بیماریها ی رز ۷۶  اسلاید

           ۶

ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب ۲۰ ص

           ۷

انار ۲۲ ص

           ۸

انواع روشهای کشت  گل رز ۹۳ اسلاید

           ۹

باروری  حاصلخیزی ۳۴ ص

        ۱۰

برداشت رز ۶۶  اسلاید

        ۱۱

بررسی اثرات غلظت‌های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه خرزهره  ۶۰ ص

        ۱۲

بررسی افزودن آرد سویا و لاکتو باسیلوس پلانتاروم بر روی خواص و ماندگاری نا ن حجیم تست ۱۲ ص + ۱۸ اسلاید

        ۱۳

بررسی تولید و پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای)  ۱۸ ص

        ۱۴

بررسی تولید وپرورش قارچ خوراکی ( صدفی و دکمه ای) ۶۵ ص

        ۱۵

بروشور  محصولات کشاورزی  ۳۳ عنوان

        ۱۶

بروشور سبزی و صیفی

        ۱۷

بروشور سن غلات

        ۱۸

بروشور گلخانه

        ۱۹

بن سای آمیزه ای از هنر و باغبانی ۲۷  اسلاید + ۱۲ ص

        ۲۰

بیماری سویا  کامل

        ۲۱

بیماری های گیاهان زراعی ۱۱۰  ص

        ۲۲

پروژه گیاهپزشکی ۳۵ ص

        ۲۳

تغذیه گیاهان ورابطه آب – خاک – گیاه ۶۸ ص

        ۲۴

تکنولوژی تولیدات گیاهی ۱۶ ص

        ۲۵

جزوه   گیاه شناسی ۲  رده بندی گیاهی – ۵۸ ص

        ۲۶

جزوه بافت شناسی گیاهی

        ۲۷

جزوه -بیماری های گیاهان زراعی

        ۲۸

جزوه -بیماری های گیاهی

        ۲۹

جزوه -تشریح اندامهای کیاهی

        ۳۰

جزوه -گیاهشناسی ۲

        ۳۱

جنگلکاری و منطقه چهل چای  ۲۵ ص

        ۳۲

خاک ۱۵ ص

        ۳۳

روش های  خشک کردن مواد غذایی ۲۰ ص

        ۳۴

روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی ۱۰ ص + ۱۰اسلاید

        ۳۵

روشهای تولید و اقدامات ۱۰۹ اسلاید

        ۳۶

ریزش اندامهای گل تحت اثر اتیلن ۱۰ ص

        ۳۷

ساختار تولید رز ۱۷۰ اسلاید

        ۳۸

سنجش از دور در کشاورزی ۲۵ اسلاید

        ۳۹

سوسیس های تخمیری ۳۰ ص

        ۴۰

شرایط اقلیمی مناسب برای رز ۱۷۰ اسلاید

        ۴۱

فرسایش خاک ۱۱۰ ص

        ۴۲

قرنطینه گیاهی ۵۰ اسلاید

        ۴۳

کاهو ۱۲ ص + ۲۳ اسلاید

        ۴۴

کاربردهای انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در علوم باغبانی ۱۷ ص +  ۱۸ اسلاید

        ۴۵

کنترل بیولوژیکی بیماری‌های گیاهان زراعی  ۴۰ اسلاید

        ۴۶

ماءالشعیر و دلستر ۲۳۰ ص

        ۴۷

ماشین آلات کشاورزی کودپاش  ۲۹ اسلاید

        ۴۸

مکانیسم تثبیت بیولوژیک ازت ۲۶  اسلاید

        ۴۹

میکروبیولوژی مواد غذایی ۱۶۰ ص

        ۵۰

(Biodrainage) زهکشی به روش زیستی ۱۶ ص

        ۵۱

(میوه (ترجمه  ۱۵ ص

        ۵۲

Wind stress  تنش – ۱۶ اسلاید

        ۵۳

آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی ۲۷ اسلاید

        ۵۴

آب در کشاورزی ۲۷ ص

        ۵۵

آب و کشاورزی ۴۷ ص

        ۵۶

آبخوریهای دستی کله قندی ۱۱ ص

        ۵۷

آبیاری  ۱۶ ص

        ۵۸

آبیاری قطره‌ای ۳۲ ص

        ۵۹

آبیاری میکرو ۱۹ ص

        ۶۰

آجیل و خشکبار ۳۵ ص

        ۶۱

آرتمیا ۲۱ ص

        ۶۲

آز کشاورزی ۲۲ ص

        ۶۳

آزمایشگاه خاکشناسی عمومی ۱۳ ص

        ۶۴

آزمون سه محوری (Triaxial) – 18 ص

        ۶۵

آشنایی با نماتد مرکبات ۱۴ اسلاید

        ۶۶

آفات برنج ۱۶ ص

        ۶۷

آفات درختان میوه ۱۰۷ ص

        ۶۸

آفات سویا ۶۰ اسلاید

        ۶۹

آفات مهم ذرت  در ایران و مدیریت تلفیقی آنها ۴۱ ص

        ۷۰

آفات مهم غلات و گیاهان و راههای مبارزه با‌آن ۳۰ ص

        ۷۱

آفات مهم گندم وکنترل آنها ۳۸ ص

        ۷۲

آفت سرخرطومی برگ یونجه ۵۳ ص

        ۷۳

آلاینده های خاک ۷۹ ص

        ۷۴

آموزش  کاشت گندم ۱۶ اسلاید

        ۷۵

آناتومی گیاه ۱۶۲ اسلاید

        ۷۶

آناناس ۴۰ ص

        ۷۷

آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند ۲۰ اسلاید

        ۷۸

آویشن باغی  ۲۴ ص

        ۷۹

آیش بندی و تناوب زمین ۲۷ ص

        ۸۰

آیش بندی و تناوب زمین ۸۹ ص

ردیف

عنوان

        ۸۱

اتوماسیون گلخانه ۲۰ ص

        ۸۲

اثر ازت بر خاک ۱۲ ص

        ۸۳

اثر اقلیمی – خاکی بر مبنای محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسیلیوم ۲۰ ص

        ۸۴

اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز  ۱۷ ص

        ۸۵

اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست ۲۷ ص

        ۸۶

اثر تاریخ کاشت بر سویا ۱۴ ص

        ۸۷

اثر سبوس گندم  بر روی خواص خمیر ۱۶ ص

        ۸۸

اثر سطوح مختلف سبوس  برنج فراوری شده با  حرارت  بر روی مصرف خوراک ، ترکیب ۷۵ ص

        ۸۹

اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن ۴۱ ص

        ۹۰

اثر عوامل محیطی در رشد  و نمو بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان ۱۳  اسلاید

        ۹۱

اثر غلظت‌های مختلف اکسین بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ  ۹۷ ص

        ۹۲

اثر فرسایش برحاصلخیزی خاک ۱۸ ص

        ۹۳

اثر فشار بالا روی Listeria spp    در مورد خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی ۲۶ ص

        ۹۴

اثرات شوری در کشاورزی ۹۶ ص

        ۹۵

اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکردجوجه های گوشتی ۱۴ ص

        ۹۶

اختلاف فیزیولوژیک در میوه مرکبات ۱۴ ص

        ۹۷

ادوات کشاورزی ۲۷ ص

        ۹۸

ارزش تغذیه ای هفت نوع محصول گوشتی ( سوسیس ) تولید شده در ژاپن ۲۰ ص

        ۹۹

ارزش و اهمیت شیر در تغذیه انسان ۵۹ ص

     ۱۰۰

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP 44  اسلاید

ردیف

عنوان

     ۱۰۱

ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان  ۲۰ ص

     ۱۰۲

ازت در چغندر ۲۵ ص

     ۱۰۳

ازدیاد نباتات ۳۲  اسلاید

     ۱۰۴

اسب ۴۷ ص

     ۱۰۵

اسپارتیم یک شیرین کننده مصنوعی ۱۴ ص

     ۱۰۶

استخراج در صنایع غذایی  ۳۴ اسلاید

     ۱۰۷

استریلیزاسیون شیر ۱۹ س

     ۱۰۸

اشتغال بخش کشاورزی ۱۳ ص

     ۱۰۹

اصلاح ژنتیکی نخود ۵۷ ص

     ۱۱۰

اصول کنترل بیماریهای گیاهی ۱۶ اسلاید

     ۱۱۱

اصول مدیریت پرورشی و بهداشتی ماهیان گرم آبی ۲۰ اسلاید

     ۱۱۲

اطلاعاتی مختصر راجع به قارچ ۹۳ ص

     ۱۱۳

اقتصاد آب در کشاورزی ۱۹ ص

     ۱۱۴

اقتصاد زعفران ۵۶ ص

     ۱۱۵

اقتصاد کشاورزی ۵۷ ص

     ۱۱۶

اکولوژی برنج ۲۱ اسلاید

     ۱۱۷

اکولوژی برنج ۲۷  ص

     ۱۱۸

اکولوژی گندم ۲۲  اسلاید

     ۱۱۹

اکولوژی پوشش‌های گیاهی ۱۳ ص

     ۱۲۰

اکولوژی گندم ۲۷ ص

ردیف

عنوان

     ۱۲۱

اکولوژی گیاهان زراعی ۱۰۴ ص

     ۱۲۲

امکان تولید یک فرآوده پروبیوتیکی شیر با استفاده از کشت کمکی لاکتوباسیلوس کازئی ۲۰ ص

     ۱۲۳

انار ۲۱ ص

     ۱۲۴

اندازه گیری فیبر در مواد غذایی ۱۴ ص

     ۱۲۵

انعقاد و ژله ای شدن ایزوله های پروتئین عصاره گیری شده از ماهیچه سبک tilapia بوسیله پردازش تغییر pH 28 ص

     ۱۲۶

انگور ۱۴ اسلاید

     ۱۲۷

انگور ۱۷ ص

     ۱۲۸

انگور  ۲۷ اسلاید

     ۱۲۹

انگور و سیب ۲۰ ص

     ۱۳۰

انواع بسته بندی گوشت و مواد مصرفی آن ۲۲ اسلاید

     ۱۳۱

اهداف طرح و سیستم مدیریت در قارچ طلایی ۳۲ ص

     ۱۳۲

اهمیت حشرات در زندگی انسان ۶۵ ص

     ۱۳۳

اهمیت غلات  ۷۴ ص

     ۱۳۴

اهمیت و کاربردهای گیاهان تراریخته (Transgenic Plants) در کشاورزی مدرن  ۳۳  اسلاید

     ۱۳۵

بابونه آلمانی ۲۱ ص

     ۱۳۶

باروری حاصلخیری ۴۵ ص

     ۱۳۷

باروری زیتون ۱۹ ص

     ۱۳۸

باروری و حاصلخیزی ۴۵ ص

     ۱۳۹

باغبانی ۱۹۶ اسلاید

     ۱۴۰

بافت شناسی در گیاهان ۲۰ ص

ردیف

عنوان

     ۱۴۱

باقلا ۱۲۵ ص

     ۱۴۲

بذر گندم و ذرت  (کنترل و گواهی بذر)  ۲۱ ص

     ۱۴۳

بررسی اثر عوامل مختلف بر روی گرفتگی غشاهای اولترافیلتراسیون مورد استفاده در صنایع شیر و روشهای کاهش اثرات آنها ۱۶ اسلاید

     ۱۴۴

بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان ۳۵ اسلاید

     ۱۴۵

بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری و کود ازته سرک بر عملکرد و اجزاءعملکرد دانه آفتابگردان ۲۱ ص

     ۱۴۶

بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر ۱۰ ص

     ۱۴۷

بررسی افلاتوکسین M1  در فرآورده های لبنی ، روش تشخیص و کاهش آن ۵۶ اسلاید

     ۱۴۸

بررسی اهمیت گل جالیز با تاکید بر روش‌های کنترل ۴۲ ص

     ۱۴۹

بررسی اهمیت گل‌جالیز با تاکید بر روشهای کنترل ۳۴ اسلاید

     ۱۵۰

بررسی برهم کنش ویروسهای ایکس و موزاییک کاهو  در ارقام زراعی ۱۷ ص

     ۱۵۱

بررسی تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتری آزسپیریلوم و ازتو باکتر و مقادیر مختلف  نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم رقم پیشتاز ۲۴ اسلاید

     ۱۵۲

بررسی تنوع و مقایسه عملکرد و اجزای آن تحت دو شرایط آبیاری در ماش ۱۱ ص

     ۱۵۳

بررسی توام تنوع ژنتیک و ژنهای مقاومت به بیماریها در گندم ۱۱ ص

     ۱۵۴

بررسی جهانی و برآورد خسارت در مورد بیماری‌های ذرت ۲۲ ص

     ۱۵۵

بررسی خواص پسته و تکنولو ژی تولید کره پسته ۱۸ اسلاید

     ۱۵۶

بررسی شرایط هم اقلیمی گندم و جو و تعیین مناسبترین تاریخ کشت در شهرستان بجنورد ۱۸ ص

     ۱۵۷

بررسی کاشت غلات و تناوب در استان خراسان (شهرستان بجنورد) ۲۵ ص

     ۱۵۸

بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری ۱۳ اسلاید

     ۱۵۹

بررسی وضعیت و امکان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش  از ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته ۱۴ ص

     ۱۶۰

برگ ۳۴ اسلاید

ردیف

عنوان

     ۱۶۱

برنج دیم ۳۱ اسلاید

     ۱۶۲

برنج دیم ۸۵ ص

     ۱۶۳

بسته بندی ۲۲ ص

     ۱۶۴

بسته بندی شیر ۲۴  اسلاید

     ۱۶۵

بلانچینگ ۳۳ اسلاید

     ۱۶۶

بلایت باکتریایی پنبه ۲۹ اسلاید

     ۱۶۷

بوته میری جالیز ۱۷ ص

     ۱۶۸

بوقلمون ۱۹ اسلاید

     ۱۶۹

به کار گیری لوازم وسایل آبیاری بهینه  ۲۲ ص

     ۱۷۰

بهداشت دام ۲۹ ص

     ۱۷۱

بهینه سازی قند گیری از ملاس به روش استفنsteefen  ۳۱ ص

     ۱۷۲

بیماری بلاست برنج  ۳۳ اسلاید

     ۱۷۳

بیماری بلاست برنج  ۴۰ اسلاید

     ۱۷۴

بیماری پنبه ۱۹ ص

     ۱۷۵

بیماری حشرات در چوب ۲۹ ص

     ۱۷۶

بیماری سیب زمینی ۱۹ ص

     ۱۷۷

بیماری لکه بنفش نرگس در استان خوزستان ۱۰ ص

     ۱۷۸

بیماری های درختان زیتون  ۲۸ ص

     ۱۷۹

بیماری های سیب ۱۹ اسلاید

     ۱۸۰

بیماری های گیاهان زینتی ۲۵ ص

ردیف

عنوان

     ۱۸۱

بیماری های ویروسی گیاهان جالیزی ۲۵ اسلاید

     ۱۸۲

بیماری‌های cucumber   ۲۰ اسلاید

     ۱۸۳

بیماریهای درختان جنگلی ۲۲ ص

     ۱۸۴

بیماری‌های گیاهی ۸۲ ص

     ۱۸۵

بیمه محصولات کشاورزی ۸ اسلاید

     ۱۸۶

بیوشیمی ذرت ۶۶ ص

     ۱۸۷

پاسخ به برخی از پرسشهای جوجه کشی با استفاده از تحقیقات  ۴۴ ص

     ۱۸۸

پاسخ به برخی از پرسشهای جوجه کشی با استفاده از تحقیقات  ۷۷ ص

     ۱۸۹

پایداری نوشابه های غیر الکلی گاز دار حاوی سوکروز و شربتذرت غنیاز فروکتوز در طول دوران نگهداری ۱۱ ص

     ۱۹۰

پروانه برگخوار سفید امریکایی افت جدی و خطرناک  باغ ها و جنگلهای ایران (Recovered) 7 ص

     ۱۹۱

پرورش جوجه های گوشتی ۲۵ ص

     ۱۹۲

پرورش جوجه های گوشتی سه – چهار هفتگی ۱۴ ص

     ۱۹۳

پرورش قارچ ۴۸ ص

     ۱۹۴

پرورش قارچ خوراکی دکمه ای ۲۳ ص

     ۱۹۵

پرورش گاو ۱۴ ص

     ۱۹۶

پرورش گوسفند ۲۲ ص

     ۱۹۷

پروژه آبمیوه   ۸۳ ص

     ۱۹۸

پروژه تعاونی کشاورزی ۷۸ ص

     ۱۹۹

پروژه درس دیمکاری – سیستم‌های کشاورزی غرب ۲۰ ص

     ۲۰۰

پسته ۳۲ ص

ردیف

عنوان

     ۲۰۱

پسته  ۱۰ ص

     ۲۰۲

پنبه ۱۶ ص

     ۲۰۳

پنیر پیتزای کم چرب و روشهای بهبود کیفیت آن ۲۹  اسلاید

     ۲۰۴

پیش بینی سرعت و جهت بادهای فرساینده در ایران ۲۲ ص

     ۲۰۵

پیوند زدن ۱۹ ص

     ۲۰۶

تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی ۹۳ ص

     ۲۰۷

تأثیر اندازه تخم مرغ روی حرارت تولیدی و انتقال انرژی از تخم مرغ به جوجه ها ۲۰ ص

     ۲۰۸

تاثیر تنش خشکی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا ۱۰ ص

     ۲۰۹

تأثیر درجه حرارت های متفاوت در طول انکوباسیون بر روی کیفیت جوجه ها ۲۸ ص

     ۲۱۰

تاثیر دمای پخت و زمان آن در میزان تردی و کلاژن در گوشت خرگوش ۸ ص

     ۲۱۱

تأثیر عنصر سولفور، مواد ریز مغذی، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم بر رشد prosopis alba  در خاکهای با PH بالای آرژانتین ۹ ص

     ۲۱۲

تاثیر لیزوزیم روی میکروارگانیزم های گرم مثبت کشته شده با حرارت  ۲۸ ص

     ۲۱۳

تأثیر هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها روی خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخم¬مرغ  ۲۷ ص

     ۲۱۴

تاریخچه گندم ۴۶ ص

     ۲۱۵

تاریخچه مصرف چوب ۴۵ ص

     ۲۱۶

تبخیر – تعرق و نیاز آبیاری ۳۸ ص

     ۲۱۷

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در مزارع برنج ۵۳  اسلاید

     ۲۱۸

تحقیق خشکبار   (لوبیا)  ۲۱ اسلاید

     ۲۱۹

تحقیقات نوین در خصوص ترنر (چرخش تخم مرغ) ۲۸ ص

     ۲۲۰

تحمل گیاهان به شوری ۵۶ ص

ردیف

عنوان

     ۲۲۱

تخم مرغ وفرآوری آن ۴۳ ص

     ۲۲۲

ترجمه – کاربرد در مقایسۀ دو مدل تأثیرات مطالعۀ منابع کلسیم گوسفند  ۲۳ ص

     ۲۲۳

تشخیص ژنتیکی قبل از لقاح ۱۰ ص

     ۲۲۴

تعیین برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت ۱۳ ص

     ۲۲۵

تغذیه ۲۰ ص

     ۲۲۶

تغییرات آب و هوای وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی ۲۴ اسلاید

     ۲۲۷

تغییرات ساقه بر حسب شرایط محیطی ۲۳ اسلاید

     ۲۲۸

تکنولوژی پنیر کم چرب ۵۴ ص

     ۲۲۹

تکنولوژی قند  ۱۴۰ ص

     ۲۳۰

تک لپه ها ۳۶ اسلاید

     ۲۳۱

تنش در گیاهان ۲۵ ص

     ۲۳۲

تنش شوری در گیاهان زراعی ۱۰ ص

     ۲۳۳

تنک کردن ۱۲ ص

     ۲۳۴

توت فرنگی ۲۳ ص

     ۲۳۵

توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعـی و بـاغـی ۶۶ ص

     ۲۳۶

تولید آنزیمی شربت گلوکز ۲۰ اسلاید

     ۲۳۷

تـولید بـذر هیبریـد در آفتـابگردان ۳۲  اسلاید

     ۲۳۸

تولیــد ســورگـوم دانـه‌ای دیم و آبی  ۱۹ ص

     ۲۳۹

تهیه شیر و پنیر از سویا ۹ ص

     ۲۴۰

تیپ صحیح گاو ۲۰ اسلاید

ردیف

عنوان

     ۲۴۱

جداگلبرگ ها ۶۶ اسلاید

     ۲۴۲

جزوه – فیزیولوژی گیاهی

     ۲۴۳

جزوه اصول رده بندی گیاهی  ۱۷  ص

     ۲۴۴

جزوه گیاهشناسی(۲)مورفولوژی گیاهی ۱۸ ص

     ۲۴۵

جغرافیای گیاهی ۳۲ ص

     ۲۴۶

جلبک ۱۰ ص

     ۲۴۷

جنگلل وفراورده های آن ۱۲ ص

     ۲۴۸

جنگلهای شمال ۱۶ ص

     ۲۴۹

جنین زایی ۱۱ اسلاید

     ۲۵۰

جو ۱۰ ص

     ۲۵۱

چای  ۱۱۳ ص

     ۲۵۲

چربیها و روغنهای سرخ کردن ۴۸  اسلاید

     ۲۵۳

چغندر قند ۱۹ ص

     ۲۵۴

چغندر قند ۱۲۱ اسلاید

     ۲۵۵

چغندرقند ۶۲ اسلاید

     ۲۵۶

چمن ۲۵ ص

     ۲۵۷

حاصلخیزی خاک و طریقه حفظ ان ۲۰ ص

     ۲۵۸

حشرات و جوندگان موذی ۱۶ ص

     ۲۵۹

حشره شناسی کشاورزی ۱۰ اسلاید

     ۲۶۰

حفاظت آب وخاک ۱۸ اسلاید

ردیف

عنوان

     ۲۶۱

حیوانات ترانس ژنیک ۴۱ اسلاید

     ۲۶۲

خاک و زراعت ۶۵ ص

     ۲۶۳

خربزه خراسان ۳۱ ص

     ۲۶۴

خرطوم کوتاه چغندرقند ۲۴ ص

     ۲۶۵

خرگوشک (گل ماهور )   ۱۹ ص

     ۲۶۶

خرما ۲۰ ص

     ۲۶۷

خسارت موش ورامین به کشاورزی   ۲۷ اسلاید

     ۲۶۸

خشک کردن انجمادی تحت خلاء (پودر لیمو) ۲۲ اسلاید

     ۲۶۹

خشک کن خورشیدی ۵۳ ص

     ۲۷۰

خشک کن های کابینی ۱۷ ص

     ۲۷۱

خشکبار کوچک اما نیروزا – پسته ۱۶ ص

     ۲۷۲

خصوصیات گیاه برنج ۱۹ ص

     ۲۷۳

خصوصیات گیاه شناسی کلزا  ۱۲ ص

     ۲۷۴

خط تولید مربای هویج ۱۳ ص

     ۲۷۵

خط تهیه مربا هویج ۱۲ اسلاید

     ۲۷۶

خمیر بیسکویت ۲۸ ص

     ۲۷۷

خواص خاک ۱۶ ص

     ۲۷۸

خواص فیزیکی خاک  ۳۷ ص

     ۲۷۹

خیار ۲۷ ص

     ۲۸۰

خیار ۵۰ ص

ردیف

عنوان

     ۲۸۱

خیار Cucumber  ۱۲ ص

     ۲۸۲

خیار گلخانه ای ۲۷ ص

     ۲۸۳

خیار هندوانه طالبی کدو  و خربزه ۹۰ ص

     ۲۸۴

دانه های روغنی ۶۵ ص

     ۲۸۵

دانه‌های روغنی ۲۶ ص

     ۲۸۶

درباره خواص پزشکی گیاه کنگر ۱۳ ص

     ۲۸۷

درباره مارها ۳۰ ص

     ۲۸۸

درخت فندق و درخت گردوی ایرانی ۱۸ ص

     ۲۸۹

دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان ۲۲ اسلاید

     ۲۹۰

دستور کار آزمایشگاه روش های آبیاری  ۳۷ ص

     ۲۹۱

دو لپه ها – ی گلبرگان جدا گلبرگان پیوسته گلبرگان ۲۷ اسلاید

     ۲۹۲

دولپه ای های پیوسته گلبرگ  ۴۳ اسلاید

     ۲۹۳

دولپه ای های پیوسته گلبرگ  ۴۹ اسلاید

     ۲۹۴

دینامیک کربوهیدرات ها هنگام رشد تناسلی و محدودیت محصول بذر سالیانه رایگرس  ۲۹ ص

     ۲۹۵

ذرت ۱۹ ص

     ۲۹۶

ذرت ۱۶۴ ص

     ۲۹۷

رابطه بین تنوع اجتماعی و گیاهان غیر بومی  ۱۱۰ ص

     ۲۹۸

رابطه گیاهان و شوری ۲۴ ص

     ۲۹۹

راهکارهای مقابله با بیابان زایی ۴۰ ص

     ۳۰۰

راهکار برای صرفه‌جویی آب مصرفی و کشاورزی ۲۳ ص

ردیف

عنوان

     ۳۰۱

بررسی انواع خشک کن های خورشیدی برای خشک کردن انگور ۱۰ ص

     ۳۰۲

رشد و بازده محصول ۱۸ ص

     ۳۰۳

روش صنعتی تولید لواشک وآلوچه فرآوری شده ۷۷ ص

     ۳۰۴

روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع ۲۸ ص

     ۳۰۵

روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان ۱۲ ص

     ۳۰۶

روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی ۲۸ ص

     ۳۰۷

روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی ۲۹  اسلاید

     ۳۰۸

روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت ۳۴ اسلاید

     ۳۰۹

روشهای نگهداری مواد غذائی بطریق سنتی و تقسیم بندی روشها ۱۵ ص

     ۳۱۰

روغن سبوس برنج وروش های استخراج آن  ۳۰ اسلاید

     ۳۱۱

روغن نارگیل ۳۴ ص

     ۳۱۲

روغن های سرخ کردنی ۲۵ اسلاید

     ۳۱۳

زراعت برنج در استان گیلان ۸۸ ص

     ۳۱۴

زراعت چغندر قند ۲۲  اسلاید

     ۳۱۵

زراعت در مناطق خشک – گیاهان علوفه‌ای ۵۴ ص

     ۳۱۶

زراعت سویا ۱۸ ص

     ۳۱۷

زراعت غلات ۲۱ ص

     ۳۱۸

زراعت غلات ۱۰۴ ص

     ۳۱۹

زراعـت گیـاه یـونجه ۲۴ اسلاید

     ۳۲۰

زعفران  ۱۴ ص

ردیف

عنوان

     ۳۲۱

زعفران  ۳۲ اسلاید

     ۳۲۲

زمین و دیم کاری ۴۲ ص

     ۳۲۳

زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک  ۱۷ ص

     ۳۲۴

زنبور عسل ۱۳ ص

     ۳۲۵

زنگ گندم ۱۴  اسلاید

     ۳۲۶

زهکشی ۱۵ ص

     ۳۲۷

زیتون ۲۳ ص

     ۳۲۸

زیتون  ۱۵ ص

     ۳۲۹

زیتون     ۳۵ ص

     ۳۳۰

ژلاتین ماهی ۴۵ اسلاید

     ۳۳۱

ساختار گلخانه ۳۲ ص

     ۳۳۲

سبزی ۳۵ ص

     ۳۳۳

سبزی کاری ۳۳ اسلاید

     ۳۳۴

سبزیکاری عملی ۴۷ ص

     ۳۳۵

سردخانه ۷۰ ص

     ۳۳۶

سموم آفت کش ۴۰ ص

     ۳۳۷

سن گندم ۱۴ ص

     ۳۳۸

سن گندم ۲۳ ص

     ۳۳۹

سن گندم ۲۷ ص

     ۳۴۰

سنبل الطیب ۲۱ ص

ردیف

عنوان

     ۳۴۱

سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی

     ۳۴۲

سوالات قارچ ۱۴ ص

     ۳۴۳

سوخت و ساز انرژی در طیور  ۵۲ ص

     ۳۴۴

سوسیس و کالباس ۱۲ ص

     ۳۴۵

سویا ۹ ص

     ۳۴۶

سویا ۱۴ ص

     ۳۴۷

سویا ۲۴ ص

     ۳۴۸

سویا چیست ۱۰ ص

     ۳۴۹

سویای علوفه ای     ۳۹ ص

     ۳۵۰

سیب ۱۳ ص

     ۳۵۱

سیب ۱۱ ص

     ۳۵۲

سیب زمینی ۲۸  اسلاید

     ۳۵۳

سیستم بسته بندی ضد عفونی شده  ۱۲ اسلاید

     ۳۵۴

سیستم بسته بندی ضد عفونی شده ASEPTIC  ۱۲ اسلاید

     ۳۵۵

شاخه سرخس‌ها  ۱۷ ص

     ۳۵۶

شربتها ی قندی  ۲۴ اسلاید

     ۳۵۷

شرکت نوش مازندران  ۱۴۰ ص

     ۳۵۸

شکر و جایگزینهای آن ۶۸ ص

     ۳۵۹

شکلات ۶۷ اسلاید

     ۳۶۰

شناسایی و بررسی اثرات دارویی علف چای  ۱۲  اسلاید

ردیف

عنوان

     ۳۶۱

شیر ۱۱۲ ص

     ۳۶۲

شیر و تولیدات شیری ۶ ص

     ۳۶۳

شیر و فراورده های شیری ۴۵ ص

     ۳۶۴

صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن  ۲۵ اسلاید

     ۳۶۵

صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن   و نمکpH  اثر   ۲۷ ص

     ۳۶۶

صنایع رون تکمیلی ۱۴ ص

     ۳۶۷

صنعت آبمیوه ۹۵ ص

     ۳۶۸

طراحی محصولات از ایده تا تولید ۴۴ اسلاید

     ۳۶۹

طراحی، ساخت و ارزیابی یک کودپاش مایع نرخ متغیر با استفاده از روش مدیریت موضعی  ۱۰ ص

     ۳۷۰

طرز قرار گرفتن گل روی شاخه ۳۵ اسلاید

     ۳۷۱

طوقه ی برنج ۱۶ ص

     ۳۷۲

علائم بیماری های فیزیولوژیک گوجه ۱۰ ص

     ۳۷۳

علفهای هرزوکنترل ان د رشرایط دیم ۲۲ اسلاید

     ۳۷۴

عملکرد بذر ۸ ص

     ۳۷۵

عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان ۲۵ ص

     ۳۷۶

عوامل ضد تغذیه ای و بیماری زا در لگوم ها ۲۷ ص

     ۳۷۷

عوامل مؤثربرمطلوبیت آب آبیاری ۳۳ ص

     ۳۷۸

عوامل و فاکتورهای خاکزایی ۱۲ اسلاید

     ۳۷۹

غذا دادن روزانه گوساله ۱۶ اسلاید

     ۳۸۰

فتوپریودیسم –  ۱۴ اسلاید

ردیف

عنوان

     ۳۸۱

فرآوری سیب ۱۸ ص

     ۳۸۲

فراوری گوجه ۱۶ ص

     ۳۸۳

فرسایش خاک ۱۱ ص

     ۳۸۴

فعالیت پلاسمین و بستن یا دلمه شدن شیر ۱۲ ص

     ۳۸۵

فک خزری تنها پستاندار دریای خزر  ۱۵ ص

     ۳۸۶

فواصل کاشت در کشاورزی ۱۷ ص

     ۳۸۷

فوزاریوم گوجه فرنگی ۳۵  اسلاید

     ۳۸۸

فیزیولوژی پس از برداشت ۴۵ ص

     ۳۸۹

فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۵ ص

     ۳۹۰

قارچ ۲۸ ص

     ۳۹۱

قارچ ۴۶ ص

     ۳۹۲

قارچ ۵۴ ص

     ۳۹۳

قارچ ۵۸ ص

     ۳۹۴

قارچ ۶۷ص

     ۳۹۵

قارچ ۷۸ ص

     ۳۹۶

قارچ ۷۸ ص

     ۳۹۷

قارچ ۸۵ ص

     ۳۹۸

قارچ ۱۰۱ص

     ۳۹۹

قارچ دکمه ای ۵۴ ص

     ۴۰۰

قارچ دکمه ای- ۳۶ ص

ردیف

عنوان

     ۴۰۱

قارچ شناسی و بیماری های قارچی  ۳۳ ص

     ۴۰۲

قارچ صدفی چیست

     ۴۰۳

قارچ صدفی و دکمه ای ۷۳ ص

     ۴۰۴

قارچ کشها ۱۹ ص

     ۴۰۵

قارچ های خوراکی ۱۱۴ ص

     ۴۰۶

قارچهای خوراکی ۴۰ ص

     ۴۰۷

قارچهای خوراکی ۹۰ ص

     ۴۰۸

قرنطینه گیاهی ۴۴  اسلاید

     ۴۰۹

کاربرد اولترا سونیک در صنایع غذایی و بسته بندی در صنایع غذایی ۳۰ ص

     ۴۱۰

کاربرد گیاهان قندی در زراعت ۲۲ ص

     ۴۱۱

کاشت وبرداشت پنبه ۱۴ ص

     ۴۱۲

کاشت – داشت –  برداشت گیاه صنعتی پنبه  ۳۲ ص

     ۴۱۳

کاربرد نانو فناوری در بسته بندی غذا ۲۱ اسلاید

     ۴۱۴

کشت کلزا در مناطق دیم ۲۸ ص

     ۴۱۵

کشت موز ۵۰ ص

     ۴۱۶

کلروز (زردی ) در افراهای رشد کرده در مزرعه  ۱۰ ص

     ۴۱۷

کلم مرداب

     ۴۱۸

کمبود عناصر غذائی در پسته ۲۳ اسلاید

     ۴۱۹

کمپوت آناناس ۱۰ اسلاید

     ۴۲۰

کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده از سیانو باکتریها ۲۰  اسلاید

ردیف

عنوان

     ۴۲۱

کنترل بیولوژیک آفات ۲۸ ص

     ۴۲۲

کنترل بیولوژیکی توسط عوامل مفید ۲۷ اسلاید

     ۴۲۳

کنترل غیر شیمیایی علفهای هرز در سیستمهای کشاورزی طبیعی ۴۳ ص

     ۴۲۴

کنترل و گواهی بذر۳۲  اسلاید

     ۴۲۵

کنسرو سازی ۱۸ ص

     ۴۲۶

کنسرو سازی یا استریلیزاسیون تولیدات گوشتی ۲۵ ص

     ۴۲۷

کنسرو هلو ۱۲  اسلاید

     ۴۲۸

کنه گاوی ۱۳ ص

     ۴۲۹

کاربردهای پمپ ۲۸ ص

     ۴۳۰

کاربردهای نانوتکنولو‍ژی در کشاورزی و علوم دامی ۱۸ ص

     ۴۳۱

کاشت ، مدیریت و ملاحظات اقتصادی در کشت بدون خاک ۳۰ اسلاید

     ۴۳۲

کرمها ۲۶ ص

     ۴۳۳

کشاورزی پایدار تولید با کیفیت , نگاه به آینده ۴۹ ص

     ۴۳۴

کشاورزی پایدار در حاصلخیزی خاک ۱۰ اسلاید

     ۴۳۵

کشاورزی دیجیتالی ۲۵ ص

     ۴۳۶

کشت ارگانیک ۴۰  اسلاید

     ۴۳۷

کشت بافت و کاربرد آن در اصلاح گیاهان عالی ۱۴  اسلاید

     ۴۳۸

کشت پنبه ۱۷ ص

     ۴۳۹

کشت چعغندر قند ۵۲ ص

     ۴۴۰

کشت در زمینهای شور ۴۰ ص

ردیف

عنوان

     ۴۴۱

کشت کلخانه خیار و گوجه ۳۹ ص

     ۴۴۲

کشت کلزا در مناطق دیم گرمسیری ۳۱ ص

     ۴۴۳

کشت گندم ۱۰۰ ص

     ۴۴۴

کلزا ۱۷ ص

     ۴۴۵

کلزای علوفه ای ۳۷ ص

     ۴۴۶

کلم بروکسل ۱۴ ص

     ۴۴۷

کلیـــات انـــار ۳۲ اسلاید

     ۴۴۸

کنترل کیفیت و گواهی بذر ۲۶ ص

     ۴۴۹

کندو ۱۵ ص

     ۴۵۰

کنه نباتی ۱۰ ص

     ۴۵۱

کود ۲۰ ص

     ۴۵۲

کود بیولوژیک ۱۴۰ ص

     ۴۵۳

کود در زراعت دیم ۱۰ اسلاید

     ۴۵۴

کود فسفاته ۱۹ ص

     ۴۵۵

کود منگنز ۸ ص

     ۴۵۶

گردو ۲۹ ص

     ۴۵۷

گزارش کار (قارچ) ۳۰ ص

     ۴۵۸

گزارش کار عملی از دامپروری ۳۸ اسلاید

     ۴۵۹

گزارش کار عملی درس دامپروری ۱۵  ص

     ۴۶۰

گزارش کارآموزی – زراعت سویا ۳۱ ص

ردیف

عنوان

     ۴۶۱

گل اختر ۳ ص

     ۴۶۲

گل ارکیده ۱۷ اسلاید

     ۴۶۳

گل داوودی ۱۰ ص

     ۴۶۴

گل گاو زبان ۱۴ ص

     ۴۶۵

گل لاله ۸ ص

     ۴۶۶

گل میخک ۱۶ ص

     ۴۶۷

گل ها ۳۸ ص

     ۴۶۸

گلخانه ۲۲ ص

     ۴۶۹

گلرنگ ۱۹ ص

     ۴۷۰

گندم ۱۵ ص

     ۴۷۱

گندم ۲۸ ص

     ۴۷۲

گوجه فرنگی صنعتی از کاشت تا برداشت ۲۳   اسلاید

     ۴۷۳

گوشت ۸۲ ص

     ۴۷۴

گوشتخیزک ۷ اسلاید

     ۴۷۵

گیاه Caraway  ۳۳ ص

     ۴۷۶

گیاه آلوورا ۱۵ ص

     ۴۷۷

گیاه بابونه و خواص دارویی آن ۳۵ اسلاید

     ۴۷۸

گیاه توتون  ۱۵ اسلاید

     ۴۷۹

گیاه در محوطه ۳۳ ص

     ۴۸۰

گیاه زغال اخته ۹ ص

ردیف

عنوان

     ۴۸۱

گیاه شناسی برنج ۳۷ ص

     ۴۸۲

گیاه ماش سبز ۴۵ ص

     ۴۸۳

گیاهان چگونه به تغییر اقلیم واکنش نشان خواهند داد ۱۵ ص

     ۴۸۴

گیاهان دارویی ۲۲ ص

     ۴۸۵

گیاهان دریایی و آبزی ۱۷ ص

     ۴۸۶

گیاهان زراعی تراریخته ۲۷ ص

     ۴۸۷

گیاهان گلدار انگلی و نیم انگلی ۳۲ ص

     ۴۸۸

گیاهان مورد استفاده در باغ ۱۶ ص

     ۴۸۹

لزوم اهمیت، حفظ و احیای جنگل‌ها و منابع طبیعی ۲۴ ص

     ۴۹۰

لقاح مصنوعی ۱۴ ص

     ۴۹۱

ماش سبز ، ماش سیاه ۱۱ ص

     ۴۹۲

ماشین آلات کشاورزی – سمپاشها ۳۰ اسلاید

     ۴۹۳

ماشین آلات کشاورزی – گاو آهن ۲۹ اسلاید

     ۴۹۴

ماشین آلات کشاورزی – ماشین های برداشت ۱۱۰ اسلاید

     ۴۹۵

ماشین آلات کشاورزی – مشخصات تراکتور مسی فرگوسن مدل ۲۸۵ ۶۲  اسلاید

     ۴۹۶

ماشین آلات کشاورزی – موتورها و تراکتور ۱۴۹ اسلاید

     ۴۹۷

ماشین آلات کشاورزی دیسک ۲۸ اسلاید

     ۴۹۸

ماشین آلات کشاورزی ماشین های خاکورزی    ۱۱۱ اسلاید

     ۴۹۹

ماشین برداشت غلات ( کمباین ) ۱۰ ص

     ۵۰۰

ماشین های برداشت ۵۰ اسلاید

ردیف

عنوان

     ۵۰۱

ماشین‌آلات کشاورزی ۴۷ ص

     ۵۰۲

ماشین‌های برداشت غلات (کمباین) ۵۵ ص

     ۵۰۳

ماشینهای منابع طبیعی ۲۸ اسلاید

     ۵۰۴

مالچ چیست ۱۲ ص

     ۵۰۵

مالچ ها ۱۸ ص

     ۵۰۶

ماهی تخمیری ۳۳ ص

     ۵۰۷

مبارزه با شوری در زمینهای خشک و دیمی ۱۸ ص

     ۵۰۸

مبارزه بیولوژیکی ( طرحی نو درکاهش مصرف سموم کشاورزی ) ۱۵ ص

     ۵۰۹

مبانی نانو تکنولوژی و استفاده از آن در کشاورزی ۲۷ ص

     ۵۱۰

مبدا و خطر دروندادها برای حفظ محصولات در سیستمهای کشاورزی طبیعی ۳۰ ص

     ۵۱۱

مراحل تولید عسل ۷۲ ص

     ۵۱۲

مرغ تخم گذار ۹ اسلاید

     ۵۱۳

مرکبات ۲۵ ص

     ۵۱۴

مرگ درختان نارون ۱۴ ص

     ۵۱۵

مشاهده تعدادی از اندام‌های رویشی و زایشی در قارچ‌ها ۲۰ ص

     ۵۱۶

مشکلات کشت کلزا و دلیل عدم استقبال زارعین از توسعه کشت کلزا ۳۲ ص

     ۵۱۷

مطالب علمی پرورش شترمرغ  ۲۶ ص

     ۵۱۸

مطالعات ساختار شناسی رویسلول های بنیادی تخمدان در گاو ۱۱ ص

     ۵۱۹

مطالعه  کارآیی فن‌آوری داس-الایزا در بهینه‌سازی مبارزه شیمیایی با بیماری بلاچ برگی گندم ناشی از  Septoria tritici 17 ص

     ۵۲۰

مطالعه باکتریولوژیکی آلودگی کیسه های زرده در جوجه های گوشتی در سلیمانیه عراق ۱۲ ص

ردیف

عنوان

     ۵۲۱

معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای ۶۷ ص

     ۵۲۲

معرفی روش‌های ایمنی‌سنجی و برخی کاربردهای آن در کشاورزی ۲۳ اسلاید

     ۵۲۳

معرفی گیاه داروییArtemisia absinthium و پراکنش آن در استان آذربایجان‌شرقی ۳۳ اسلاید

     ۵۲۴

معرفی مهمترین آفات کلزا ۶۷ اسلاید

     ۵۲۵

مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها ۲۷ ص

     ۵۲۶

مفهوم بیماری درگیاهان ۲۷ ص

     ۵۲۷

مقاله مربوط به نگهداری مواد غذایی ۷۵ ص

     ۵۲۸

مقایسه خمیردهی پخت کرافت سه گونه  کاج – صنوبر – کاه گندم ۵۸ ص

     ۵۲۹

مقایسه روشهای کنترل کیفی و کمی آهن در آرد غنی شده با آهن ۱۴ ص

     ۵۳۰

مقایسه گیاهان C3  و C4  (از نظر فتوسنتز) ۲۹ اسلاید

     ۵۳۱

مقایسه گیاهان سه کربنه و چهار کربنه ۴۲ ص

     ۵۳۲

مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت ۵۷ ص

     ۵۳۳

مکانیسم‌های مقاومت به غرقاب در گیاهان ۲۹ ص

     ۵۳۴

مگس سفید گلخانه ۲۵ اسلاید

     ۵۳۵

منجمد سازی  ۴۳ ص

     ۵۳۶

مواد پرو بیوتیک و پری بیوتیک – پیشرفت و چالش ها ۲۸ ص

     ۵۳۷

مواد خشبی ۷۷ ص

     ۵۳۸

مهم‌ترین گیاهان انگلی و نیم‌انگلی ایران و اکوفیزیولوژی آنها ۶۲ ص

     ۵۳۹

میانکاله ۲

     ۵۴۰

میانکاله ۲ (۱)

ردیف

عنوان

     ۵۴۱

میکروفیلتراسیون  ۲۸ ص

     ۵۴۲

مینوزها  ۲۹  اسلاید

     ۵۴۳

نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن  ۳۰ اسلاید

     ۵۴۴

نقش تنظیم کننده های رشد در تعیین جنسیت گیاهان ۲۶ ص

     ۵۴۵

نقش عناصر غذایی در مورفولوژی ریشه ۱۳ ص

     ۵۴۶

نقش فسفر در کشاورزی نقش مواد آلی در کشاورزی پایدار ۴۸ ص

     ۵۴۷

نقش فناوری نانو در صنایع غذایی ۴۵ ص

     ۵۴۸

نقش کراتین و گوانیدینواستیک اسید در متابولیسم انرژی ۴ ص

     ۵۴۹

نقش و بررسی گوشت حلال در بازار جهانی   ۲۴ اسلاید

     ۵۵۰

نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع ۲۶ اسلاید

     ۵۵۱

نماتد مرکبات  ۱۳  اسلاید

     ۵۵۲

نماتدهای گره ریشه ۱۸ ص

     ۵۵۳

نوشیدنی های غیر الکلی ۲۰  اسلاید

     ۵۵۴

نهال ۲۱ ص

     ۵۵۵

وضعیت اکسیژن مصرفی و ضربان قلب در شرایط بحرانی انکوباسیون  ۳۶ ص

     ۵۵۶

وضعیت کشاورزی در ایران ۳۶ ص

     ۵۵۷

وضعیت گیاهان ترانس ژنیک(تراریخته) در دنیا ۴۰  اسلاید

     ۵۵۸

وقوع بیماری باکتریائی لکه برگی و بلایت چغندر  ۱۷ ص

     ۵۵۹

ویروس موزائیک خیار و کدو ۲۷  اسلاید

     ۵۶۰

هانتر در شیمی مواد غذایی ۱۴ ص

ردیف

عنوان

     ۵۶۱

هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی ۲۰ ص

     ۵۶۲

هیدروژناسیون ۵۶ ص

     ۵۶۳

یخ زدگی و محافظت درختان مرکبات در مقابل آن ۱۲ ص

     ۵۶۴

یولاف ۲۳  اسلاید

     ۵۶۵

اقتصاد روستا  ۲۵۰ ص

     ۵۶۶

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران ۱۷۰ ص

     ۵۶۷

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید  ۸۵ ص

     ۵۶۸

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان ۱۲۰ ص

     ۵۶۹

راهنمای فارسی  نرم افزار جیره نویسی گاوهای شیری NRC 2001  ۵۰ ص

     ۵۷۰

سد بیدواز اسفراین  و تأثیر آن بر اشتغال و اقتصاد منطقه ۱۲۰ ص

     ۵۷۱

طرح مکانیزه سد شهید یعقوبی  ۱۰۵ ص

     ۵۷۲

کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک ۳۳ ص

     ۵۷۳

کامبوجا (قارچ معجزه گر) ۴۳ ص

     ۵۷۴

ماشینهای برداشت چغندر قند ۴۵ ص

     ۵۷۵

نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب‌زمینی ۲۱ ص

     ۵۷۶

آب پنیر ۶۴ ص

     ۵۷۷

آبیاری سطحی ۵۷ ص

     ۵۷۸

آبیاری قطره ای ۸ ص

     ۵۷۹

آبیاری ۶۳ ص

     ۵۸۰

اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا  ۳۴ ص

ردیف

عنوان

     ۵۸۱

استاندارهای علامت و نشانه SMV برای وسائل نقلیه و ادوات کشاورزی کندرو ۶۰ ص

     ۵۸۲

اسکرپر ها ۴۱ ص

     ۵۸۳

اصول کشت خیار گلخانه ای ۸۰ ص

     ۵۸۴

آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند ۱۷ ص

     ۵۸۵

آفات، افت کش‌ها و محیط زیست چشم اندازی تاریخی درباره احتمال کاهش افت کش ۵۱ ص

     ۵۸۶

اقلیم شناسی ۱۵ ص

     ۵۸۷

اکولوژی جانوری و پراکنش آنها ۲۴ ص

     ۵۸۸

آلودگی هوا ۱۳۷ ص

     ۵۸۹

ایمنی زیستی  ۸۰ ص

     ۵۹۰

بر یکی از عناصر خاک ۸ ص

     ۵۹۱

بررسی اثر زانتان و کاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا ۱۶ ص

     ۵۹۲

بررسی خصوصیات شیمیایی خاکهای مناطق جنگی اطراف خرمشهر  ۲۰ ص

     ۵۹۳

بررسی نحوه بیمه باغات  ۲۹ ص

     ۵۹۴

بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز ۱۶ ص

     ۵۹۵

بور در خاک  ۶۹ ص

     ۵۹۶

بیـماری سل گـاوی  ۱۲ ص

     ۵۹۷

بیماری موزائیک سیب ۶ ص

     ۵۹۸

پارتنو کارپی در گوجه فرنگی ۲۲ ص

     ۵۹۹

پاسخ‌های القائی دفاع گیاهان در برابر جویدن حشرات ۶ ص

     ۶۰۰

پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده  ۲۲ ص

ردیف

عنوان

     ۶۰۱

پرورش کاهو در باغچه خانه ۱۴ ص

     ۶۰۲

پرورش ملکه زنبور عسل ۱۵ ص

     ۶۰۳

پروژه کشاورزی کامل ۸۶ ص

     ۶۰۴

پکتین  ۲۸ ص

     ۶۰۵

تراکم و پراکندگی گیاهی عوامل تعدیل کننده شد و نمو ۳۸ ص

     ۶۰۶

تعیین حد بحرانی پتاسیم برای محصول گندم ۱۱ ص

     ۶۰۷

تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در شرایط مشهد در طول فصل رشد ۱۳ ص

     ۶۰۸

تقابل سنگ و آب ۲۴ ص

     ۶۰۹

توت فرنگی ۱۰ ص

     ۶۱۰

توسعه پایدار کشاورزی ۱۴ ص

     ۶۱۱

توسعه روستایی  ۲۱ ص

     ۶۱۲

تیره سنبل الطیب   Valerianaceae  ۲۰ ص

     ۶۱۳

چمن ۳۲ ص

     ۶۱۴

چوب ۲۰ ص

     ۶۱۵

حساسیت نسبی محصول دانه گندم بهاری و پارامترهای کیفیت در کاهش رطوبت ۲۲ ص

     ۶۱۶

خربزه – هندوانه ۱۰ ص

     ۶۱۷

دیمکاری ۸۱ ص

     ۶۱۸

راندمان (بارده) و آب ۱۴ ص

     ۶۱۹

راهکارهای توسعه در بخش کشاورزی  ۱۶ ص

     ۶۲۰

روابط بین انتقال هیدرولیک پوسته‌های سطح و مدیریت خاک در یک ‌هاپلودالف نمونه ۱۶ ص

ردیف

عنوان

     ۶۲۱

روش های حفاظت از سرمازدگی ۲۴ ص

     ۶۲۲

زمین شناسی مختاران ۵۲ ص

     ۶۲۳

زنبور عسل و کرم ابریشم ۱۷ ص

     ۶۲۴

سمپاش ۱۱ ص

     ۶۲۵

سوابق کشت و تولید مواد مخدر در جهان ۱۱ ص

     ۶۲۶

سیب زمینی Potatoes  ۳۲ ص

     ۶۲۷

سیر ۱۳ ص

     ۶۲۸

سیستماتیک گیاهی ۱ – ۲۷ ص

     ۶۲۹

شاه بلوط اسپانیایی  ۵ ص

     ۶۳۰

شوری خاک  ۷۰ ص

     ۶۳۱

طبقه بندی خاک  ۹ ص

     ۶۳۲

طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ ۸۷ ص

     ۶۳۳

طراحی یک سیستم جامع و کامل برای ویژگیهای خاک اشباع نشده ۱۷ ص

     ۶۳۴

طرح ، عملکرد ، و اجرای سیستم شخم زنی ( گرنتی )  آزمایش در زمینهای قابل کشت  ۳۵ ص

     ۶۳۵

طرح تولید ژله رویال ۱۱ ص

     ۶۳۶

عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها ۱۶ ص

     ۶۳۷

فراوردهای نانوتکنولوژی ۱۰ ص

     ۶۳۸

قارچ کامبوجا ۲۲۹ ص

     ۶۳۹

قارچ کامبوجا ۴۷ ص

     ۶۴۰

قارچ ویروسها ۶۰ ص

ردیف

عنوان

     ۶۴۱

کاربرد اصول یادگیری تجربی در آموزش پرورش کرم ابریشم به زبان روستایی ۱۳ ص

     ۶۴۲

کاربرد انواع ترکیبات اروماتیک در صنایع غذایی ۹ ص

     ۶۴۳

کارخانه کشت و صنعت شمال هیدروژناسیون روغن نباتنی ۹۸ ص

     ۶۴۴

کشاورزی معیشتیsubsistent Agriculture 31 ص

     ۶۴۵

کشاورزی ۱۰ ص

     ۶۴۶

کشت باغات شهرستان مشهد  ۲۹ ص

     ۶۴۷

کشت مکانیزه سیب زمینی ۴۳ص

     ۶۴۸

کلم پیچ Cabbage  ۳۴ ص

     ۶۴۹

کمباین ها ۲۲ ص

     ۶۵۰

کنترل برگردان استنباط کمبود رطوبت در نیکوتیانا تاباکوم ۱۳ ص

     ۶۵۱

کنترل بیولوژیک آفت  ۵۴ ص

     ۶۵۲

کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز  ۱۴ ص

     ۶۵۳

کیست های تخمدان در گاوهای شیری ۱۰ ص

     ۶۵۴

گروههای سازگاری رویش در قارچ  ۴۵ ص

     ۶۵۵

گسترش مدیریت کشاورزی ۲۲ ص

     ۶۵۶

گلابی ۶۰ ص

     ۶۵۷

گیاه پزشکی – ژن ۱۲ ص

     ۶۵۸

گیاه لیلیوم  ۴۲ ص

     ۶۵۹

گیلاس ۴۵ ص

     ۶۶۰

لونگان Longan  ۱۱ ص

ردیف

عنوان

     ۶۶۱

لیمو ترش ۲۰ ص

     ۶۶۲

ماشینهای برداشت ذرت ۲۸ ص

     ۶۶۳

ماشین های برداشت پنبه ۱۷ ص

     ۶۶۴

مباحث نوین کشاورزی  ۳۳ ص

     ۶۶۵

مبارزه با حشرات ۱۸ ص

     ۶۶۶

متابولیسم آفت کش ها در گیاهان بلندتر  ۱۶ ص

     ۶۶۷

محاسبه تبخیر و تعرق گیاه آفتابگردان ۲۵ ص

     ۶۶۸

محصولات غله ای از نظر تئوری و عملی  ۱۲ ص

     ۶۶۹

مدیریت کودی در گلزا  ۷ ص

     ۶۷۰

مریستمهای رأسی ۱۷ ص

     ۶۷۱

مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی  ۲۲ ص

     ۶۷۲

مگس زیتون ۲۱ ص

     ۶۷۳

مواد و مصالح سامانه های زهکشی زیرزمینی ۳۵۹ ص

     ۶۷۴

موریانه ۱۸ ص

     ۶۷۵

میزان پتاس مورد نیاز در زراعت چغندرقند ۲۶ ص

     ۶۷۶

میوه  کاتالوگ ۲ برگ

     ۶۷۷

میوه کاری در مناطق معتدله ۶۳ ص

     ۶۷۸

نباتات علوفه‌ای ۲۴ ص

     ۶۷۹

نحوه قرارگیری و جابجایی یک گاو از ابتدای تولد تا زمان شیردهی در جایگاههای مختلف  ۱۹ ص

     ۶۸۰

نخود ۱۳ ص

ردیف

عنوان

     ۶۸۱

نخود ۳۹ ص

     ۶۸۲

نخود فرنگی  ۸ ص

     ۶۸۳

نقش خاک در حبوبات آبی ۲۰ ص

     ۶۸۴

نقش مالچ ها در زراعت یم  ۹ ص

     ۶۸۵

نقش مواد معدنی و ویتامینها در تغذیه گاو شیری  ۱۶ ص

     ۶۸۶

نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)  ۲۱۷ ص

     ۶۸۷

نیــازمنــدیهــای بـدن آدمـــی ۳۸ ص

     ۶۸۸

هاپلوئیدی در اصلاح نباتات ۲ ص

     ۶۸۹

هاگها propagale پراکنده کننده ۱۰ ص

     ۶۹۰

هرس ۱۶ ص

     ۶۹۱

هوا ۱اقلیم ۲۰ ص

     ۶۹۲

هیسوسول ها-مفهوم‌ها و تعریف‌های خاک ۲۸ ص

     ۶۹۳

وضعیت کشاورزی در ایران ۲۲ ص

     ۶۹۴

ویتامین ۶ ص

     ۶۹۵

ویژگیهای چوب درختان جنگلهای آمازون ۸ ص

     ۶۹۶

یـــونجــــه ۱۸ ص

     ۶۹۷

یولاف ۱۲  ص

شیر و فرآوردهای آن و پاستوریزه کردن آن (صنایع غذایی)
۲۸
چگومگی کنترل واکنشهای قهوه‌ای شدن
۲۲
شیمی و فیزیک مواد غذایی
۴
صنایع غذایی
۲۷
کاربرد اولتراسونیک در صنایع غذایی
۲۲
مواد غذایی (فرآورده های شیر )
۲۰
تولید شیر
۴۸

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید