پایان نامه مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی ۱۰۰ص ۱۰۰ ۱۰۰

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

عنوان                                                                        صفحه
________________________________________
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۸
فرضیات تحقیق ۸
محدودیت¬های تحقیق ۹
واژه¬ها و اصطلاحات ۹
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه ۱۲
تعریف توجّه ۱۲
تاریخچۀ توجّه ۱۳
نظریه¬های توجّه ۱۴
کانون توجّه ۱۹
شیوه¬های توجّه ۱۹
ویژگی¬های توجّه ۲۰

عنوان                                                                                             صفحه ________________________________________
هوشیاری و توجّه ۲۱
توجّه¬ انتخابی ۲۲
توجّه و سطح مهارت ۲۲
رابطه توجّه و سطح مهارت ۲۲
رابطۀ توجه و اجرا ۲۳
دستورالعمل¬های آموزشی و توجّه ۲۴
تصویرسازی ذهنی چیست ۲۵
چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی ۲۶
انواع تصویرسازی ذهنی ۲۶
موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن ۲۹
نظریه¬های تصویرسازی ذهنی ۳۱
شیوه¬های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی ۳۸
کاربردهای تصویرسازی ذهنی ۳۹
افزایش مهارت¬های روان¬شناختی ۳۹
تحقیقات مربوط به توجّه ۴۱
تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی ۵۳

عنوان                                                                                                         صفحه
________________________________________
تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه ۶۲
نتیجه¬گیری ۶۴
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۶۷
روش تحقیق ۶۷
جامعه و نمونۀ آماری ۶۷
متغیّرهای تحقیق ۶۷
ابزار اندازه¬گیری و روش جمع¬آوری اطلاعات ۶۸
روش اجرای تحقیق ۷۲
روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۵

عنوان                                                                                                 صفحه
________________________________________
تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته¬های تحقیق فصل چهارم:
مقدمه ۷۷
توصیف داده¬ها ۷۸
آزمون فرضیۀهای آماری ۸۰
فرضیۀ اول ۸۰
فرضیۀ دوم ۸۱
فرضیۀ سوم ۸۲
فرضیۀ چهارم ۸۳
فرضیۀ پنجم ۸۴
فرضیۀ ششم ۸۵
فصل پنچم: بحث ونتیجه¬گیری
مقدمه ۸۷
نتایج تحقیق ۸۷
بحث ونتیجه¬گیری داده¬های تحقیق ۸۸
پیشنهادات پژوهشی ۹۱
پیشنهادات آموزشی ۹۱

فهرست جداول                                                                                                صفحه
________________________________________
جدول ۱-۳ : نوع فعالیت¬های گروه¬های سه¬گانه پژوهش ۷۳
جدول ۲-۳ : طرح کلّی روش اجرای تحقیق ۷۴
جدول ۱-۴ : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی ۷۸
جدول ۲-۴ : اختلاف نمرۀ پیش¬آزمون و پس¬آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ
فراگیری ۸۰
جدول ۳-۴ : اختلاف نمرۀ پیش¬آزمون و پس¬آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ
فراگیری ۸۱
جدول ۴-۴ : نمرۀ تفاضل پیش¬آزمون از پس¬آزمون گروه¬های سه¬گانه ۸۲
جدول ۵-۴ : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در
مرحلۀ یادداری ۸۳
جدول ۶-۴ : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در
مرحلۀ یادداری ۸۴
جدول ۷-۴ : نمرۀ تفاضل پس¬آزمون از آزمون یادداری گروه¬های سه¬گانه ۸۵

فهرست نمودارها                                                                           صفحه
________________________________________
نمودار ۱-۴ : نمودار میانگین سن آزمودنی¬ها در گروه¬های سه¬گانه ۷۹
نمودار۲-۴ : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R  آزمودنی¬ها در گروه¬های سه¬گانه ۷۹
نمودار۳-۴ : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ
فراگیری ۸۰
نمودار ۴-۴ : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ
یادداری ۸۱
نمودار ۵-۴ : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ
فراگیری ۸۲
نمودار ۶-۴ : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ
یادداری ۸۳
نمودار ۷-۴ : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش¬آزمون و پس¬آزمون در تکلیف ردیابی ۸۴
نمودار۸-۴: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس¬آزمون و ¬آزمون یادداری در تکلیف ردیابی ۸۵

فهرست شکل¬ها                                                                                               صفحه
________________________________________
شکل ۱-۲ : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری¬های مختلف تک¬کانالی ۱۶
شکل ۲-۲ : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن¬ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و
همکاران ۱۹۸۴ ۱۸
شکل ۱-۳ : صفحۀ نمایش نرم¬افزار با امکانات مربوط ۶۹
شکل ۲-۳ : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی¬ها ۶۹
شکل ۳-۳ : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده ۷۰
شکل ۴-۳ : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری)  ۷۰
شکل ۵-۳ : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن. ۷۱
شکل ۶-۳ : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به¬دست آمده در نرم¬افزا. ۷۱
شکل ۷-۳ : تصویر دستگاه تعقیب¬سنج. ۷۲

مقدمه
امروزه ورزش بخشی از زندگی مردم است. رقابت شدید برای بالارفتن از سکوهای افتخار و کسب مدال¬های رنگارنگ مسابقات جهانی و المپیک و بهره¬گیری از اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این افتخارات موجب شده است که دولت¬ها و جوامع به¬طور گسترده¬ای برای تربیت¬ و آماده¬سازی قهرمانان سرمایه¬گذاری کنند. همراه با افزایش توجّه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به¬کمک ورزشکاران آمده تا راه¬های بهبود اجرا و ربودن گوی سبقت از دیگران را برای آن¬ها هموارتر کند. یکی از زمینه¬های علوم ورزشی که در سال¬های اخیر موجب ارتقای کیفیّت اجرای ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر و برتری آن¬ها در رقابت¬های ورزشی شده است، علم روان¬شناسی  است. روان¬شناسی ورزش از یافته¬های روان¬شناسی برای مطالعۀ رفتار حرکتی استفاده می¬کند و به یادگیری و اجرای حرکتی و اجرا توجّه دارد و عوامل روان¬شناختی مؤثر بر یادگیری و اجرای مهارت¬های حرکتی را بررسی می¬کند (عبدلی، ۱۳۸۴). به¬عبارت دیگر روان¬شناسی ¬ورزش یعنی به¬کار بردن نظریه¬های روان¬شناسی در زمینه¬های مختلف ورزش مانند مربی¬گری و آموزش، تا از تکنیک¬های ارزیابی روان¬شناسی و راهبردهای مداخله¬ای برای کمک به افراد جهت نیل به اجرای برتر استفاده کند و به دلیل این¬که با تجزیه و تحلیل رفتار انسان در رشته¬های مختلف ورزشی در ارتباط است، بر جنبه¬های ذهنی اجرا متمرکز می¬شود. برنامۀ تمرین مهارت¬های روانی متوجّه همین هدف است. یادگیری کنترل انرژی روانی، تنظیم فشارهای روانی، مهارت¬های توجّه  و تدوین اهداف واقعی و در عین ¬حال رقابتی، نه¬تنها در ورزش، بلکه در هر کوششی که برای رسیدن به موفقیّت صورت می¬گیرد، از مهارت¬های مفید به¬شمار می¬روند (عبدلی، ۱۳۸۴). امروزه در سطح بالای رقابتی، به¬دلیل برابر بودن سطح مهارت ورزشکاران، در نتیجه ورزشکاران به چیزی فراتر از تمرینات فشرده و تلاش¬های مستمر نیاز دارند که یکی¬از آن¬ها آمادگی روانی می¬باشد. مربیان در تمام

فهرست منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
۱٫ اشمیت، ریچارد. (۱۳۷۹). یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین. ترجمۀ نمازی¬زاده و واعظ¬موسوی. تهران: نشر سمت.
۲٫ رحمانی¬نیا، فرهاد. (۱۳۸۲). مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی. تهران: نشر بامداد کتاب.
۳٫ رحمانی¬نیا، فرهاد. (۱۳۸۲). مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی. تهران: نشر بامداد کتاب.
۴٫ رحمانی¬نیا، فرهاد. (۱۳۸۶). مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی. تهران: نشر بامداد کتاب.
۵٫ سهرابی، مهدی. (۱۳۷۳). تأثیر تمرین ذهنی بر اجرای مهارت سرویس والیبال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
۶٫ سهرابی، مهدی. (۱۳۸۳). مقایسۀ اثر تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی. پایان¬نامه دکترا، دانشگاه تربیت معلم تهران.
۷٫ سیچ، جورج. (۱۳۷۸). یادگیری و کنترل حرکتی از دیدگاه روان¬شناسی عصب شناختی. ترجمۀ مرتضوی. تهران: نشر سنبله.
۸٫ شفیع¬زاده، محسن. (۱۳۸۳). تأثیر نوع بازخورد توجهی بر قابلیت تشخیص خطا و یادگیری تکلیف هماهنگی دو دستی. پایان¬نامه دکترا،
۹٫ گلین س. رابرتس؛ کوین س. اسپینگ؛ سینتیال، پمبرتن. (۱۳۸۲) مترجمان واعظ¬موسوی، شجاعی. تهران: نشر رشد.
۱۰٫ مارتنز، رینر. (۱۳۸۵). روان¬شناسی ورزشی” برای مربیان”. ترجمۀ خبیری. تهران: نشر بامداد کتاب.
۱۱٫ مسروری ثانی، حمید. (۱۳۸۵). تأثیر تمرین تصویرسازی ذهنی و بدنی با استفاده از بازخورد بینایی بر یادگیری و عملکرد مهارت سرویس والیبال پسران مبتدی ۱۵-۱۲ سال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک.
۱۲٫ مقدم، امیر. (۱۳۸۵). تأثیر دشواری تکلیف و دستورالعمل کانون توجه بر اجرای یک تکلیف تعادلی. پایان¬نامۀ دکترا، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
۱۳٫ مگیل، ریچارد. (۱۳۸۰). یادگیری حرکتی، مفاهیم و کاربردها. ترجمۀ واعظ¬موسوی و شجاعی. تهران: نشر حنانه.
۱۴٫ هاردی، لو؛ جونز، گراهام و گولد، دانیل. (۱۳۸۴). آمادگی روانی برای ورزشکاران حرفه¬ای. ترجمۀ سیّاح، باغبانیان و عرب¬عامری. تهران: نشر چگامه.

و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید