انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران ۹۲

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

سخن نگارنده ……………………………………………………………………………………………..

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۱

– انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی ………………………………………………………… ۱

۱-مسئولیت انتظامی و اداری ………………………………………………………………………… ۱

۲-مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………………….. ۲

۳-مسئولیت مدنی ………………………………………………………………………………………. ۲

– تفاوتها و نکات مربوط به ماده ۶۸ قانون ثبت و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ……… ۲

– مباحث تکمیلی ……………………………………………………………………………………….. ۴

فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

۱-۱-کلیات ………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۱-تاریخچه …………………………………………………………………………………………… ۷

۳-۱-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقایسه آن دو  ………. ۱۲

فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

۱-۲-کلیات ……………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-تعریف تخلف ……………………………………………………………………………………. ۱۸

عنوان                                                                                             صفحه

۳-۲-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی ……………………………………………………….. ۱۹

۴-۲-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار …………………………………………………… ۲۰

۵-۲-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ………………………………………………………………. ۲۱

۶-۲-مبنای قانونی تخلفات انتظامی ……………………………………………………………….. ۲۱

۷-۲-دسته بندی کلی تخلفات ……………………………………………………………………… ۲۲

۷-۲-الف-تخلفات پرسنلی ………………………………………………………………………….. ۲۲

۷-۲-ب-تخلفات مالی ………………………………………………………………………………… ۲۵

۷-۲-ج-تخلفات اداری ……………………………………………………………………………….. ۲۷

۷-۲-د-تخلفات شغلی و حرفه ای …………………………………………………………………. ۲۹

۸-۲-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده‌۲۹ آئین نامه         ۳۴

۹-۲-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده ۲۹ آئین نامه ………………….. ۳۹

۱۰-۲-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ………………………………………. ۵۸

۱۰-۲-الف-ماده ۸۶ قانون ثبت …………………………………………………………………….. ۵۸

۱۰-۲-ب-ماده یک لایحه قانونی تصفیه … …………………………………………………….. ۶۰

فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

۱-۳-کلیات ……………………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۳-تعاریف ……………………………………………………………………………………………. ۶۲

عنوان                                                                                             صفحه

۳-۳-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران …………………………………………… ۶۴

۴-۳-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی …………………………………………………………….. ۶۵

۴-۳-الف-ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی …………………………………………………….. ۶۵

۴-۳-ب-ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ………………….. ۶۸

 ۴-۳-ج-ماده ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ……………………………… ۶۹

۴-۳-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ……………………………………… ۶۹

۴-۳-هـ-تبصره ماده ۱۰ قانون الحاق … …………………………………………………………. ۷۰

۵-۳-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران       ۷۲

۶-۳-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن ……………………………………….. ۷۵

۶-۳-الف-تعریف مرور زمان ………………………………………………………………………… ۷۵

۶-۳-ب-مرور زمان جرم …………………………………………………………………………….. ۷۶

۶-۳-ج-مرور زمان مجازات …………………………………………………………………………. ۷۶

۶-۳-د-مرور زمان جزائی ……………………………………………………………………………. ۷۶

۶-۳-ر-مرور زمان تخلف انتظامی …………………………………………………………………. ۷۷

۶-۳-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی …………………………………………………………………. ۷۷

۶-۳-ح-مرور زمان انتظامی …………………………………………………………………………. ۷۷

۶-۳-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ……………………………………………………………….. ۷۸

۶-۳-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ………………………………………………. ۷۸

عنوان                                                                                             صفحه

فصل چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………. ۸۴

 

مقدمه :

همان گونه که از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائه این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

– انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفه مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :

۱-مسئولیت انتظامی و اداری

۲-مسئولیت کیفری

۳-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطه ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

۱-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبه جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

۲-مسئولیت کیفری : در ماده ۱۰۰ قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .

۳-مسئولیت مدنی : مطابق ماده ۶۸ قانون ثبت و نیز ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیه خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید