امانت های الهی در قرآن- ۱۶۵ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………    صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱٫ کلیات طرح تحقیق …………………………………………………………………………………. ۹

۱٫ ۱ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲٫ ۱ اهمیت مسأله ……………………………………………………………………………………… ۱۲

۳٫ ۱ سوأل تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۱۲

۴٫ ۱ فرضیه ………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۵٫ ۱ حدود مسأله ………………………………………………………………………………………. ۱۳

۶٫ ۱ محدودیت مسأله …………………………………………………………………………………. ۱۳

۷٫ ۱ کلید واژه ها …………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱٫ ۷٫ ۱ امامت …………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲٫ ۷٫ ۱ امانت …………………………………………………………………………………………… ۱۶

۳٫ ۷٫ ۱ امین …………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۴٫ ۷٫ ۱ خیانت ………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۵٫ ۷٫ ۱ عهد ……………………………………………………………………………………………… ۲۲

۶٫ ۷٫ ۱ میثاق ……………………………………………………………………………………………. ۲۳

۷٫ ۷٫ ۱ ودیعه …………………………………………………………………………………………… ۲۴

۸٫ ۷٫ ۱ ولایت ………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲٫ فصل اول : کلیاتی در زمینه آیات امانت در قرآن

۱٫ ۲ آیه عرض امانت …………………………………………………………………………………. ۲۹

۱٫ ۱٫ ۲ معنای عرض امانت ………………………………………………………………………….. ۳۰

۲٫ ۱٫ ۲ معنای اباء و امتناع از پذیرش امانت ……………………………………………………… ۳۴

۳٫ ۱٫ ۲ معنای حمل امانت …………………………………………………………………………… ۳۴

۴٫ ۱٫ ۲ مراد از انسان حامل امانت کیست؟………………………………………………………… ۳۵

۵٫ ۱٫ ۲ معنای ظلوم وجهول …………………………………………………………………………. ۳۶

۶٫ ۱٫ ۲ نتیجه قبول امانت …………………………………………………………………………….. ۳۹

۲٫ ۲ آیه امانات …………………………………………………………………………………………. ۴۰

  1. ۲٫ ۲ مراد از اهل امانات چه کسانی هستند؟!…………………………………………………. ۴۰

۲٫ ۲٫ ۲ شأن نزول مشهور آیه ……………………………………………………………………….. ۴۱

۳٫ ۲٫ ۲ مقدم نمودن اداء امانات بر عدالت ……………………………………………………….. ۴۲

۴٫ ۲٫ ۲ مفهوم عام امانات …………………………………………………………………………….. ۴۲

۵٫ ۲٫ ۲ اقسام امانات ………………………………………………………………………………….. ۴۴

۶٫ ۲٫ ۲ مخاطب در آیه چه کسانی هستند؟!……………………………………………………….. ۴۶

۳٫ ۲ آیه منع از خیانت درا مانات …………………………………………………………………… ۵۰

۴٫ ۲ امانتداران …………………………………………………………………………………………… ۵۱

۱٫ ۴٫ ۲ پیامبران امین …………………………………………………………………………………… ۵۱

۲٫ ۴٫ ۲ فرشته‌ امین …………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳٫ ۴٫ ۲ کارگزاران امین ……………………………………………………………………………….. ۵۳

۴٫ ۴٫ ۲ مؤمنان و نمازگزاران امانتدار ……………………………………………………………….. ۵۵

۳٫ فصل دوم : بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های مفسران شیعی و اهل سنت در تفسیر امانت

۱٫ ۳ اتصاف به اسماء حسنی ………………………………………………………………………… ۵۸

۲٫ ۳ اختیار و اراده ……………………………………………………………………………………… ۵۸

۳٫ ۳ استعداد …………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴٫ ۳ اسرار ……………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۵٫ ۳ اصل ادای امانت …………………………………………………………………………………. ۶۱

۶٫ ۳ اعضاء و جوارح ………………………………………………………………………………….. ۶۲

۷٫ ۳ اوامر و نواهی …………………………………………………………………………………….. ۶۵

۸٫ ۳ اهل و خانواده …………………………………………………………………………………….. ۶۷

۹٫ ۳ ایمان ……………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۱۰٫ ۳ اوصاف پیامبر آخر الزمان – صلوات الله علیه و آله …………………………………….. ۶۹

۱۱٫ ۳ تسلیم در برابر پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم- …………………………………… ۷۰

۱۲٫ ۳ تسلیم اسماء …………………………………………………………………………………….. ۷۱

۱۳٫ ۳ تعهد و قبول مسئولیت ………………………………………………………………………… ۷۱

۱۴٫ ۳ تکلیف ……………………………………………………………………………………………. ۷۲

۱۵٫ ۳ توحید …………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۱۶٫ ۳ حدود و شرع …………………………………………………………………………………… ۷۸

۱۷٫ ۳ دلائل خداشناسی ……………………………………………………………………………….. ۷۸

۱۸٫ ۳ دلایل و عجایب صنع …………………………………………………………………………. ۷۹

۱۹٫ ۳ دین و شریعت …………………………………………………………………………………. ۸۰

۲۰٫ ۳ روح ………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۲۱٫ ۳ زن …………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۲۲٫ ۳ شغل و منصب ………………………………………………………………………………….. ۸۴

۲۳٫ ۳ طاعت …………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۲۴٫ ۳ عقل ……………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۲۵٫ ۳ علم ……………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۲۶٫ ۳ عهد و پیمان …………………………………………………………………………………….. ۹۱

۲۷٫ ۳ فرایض …………………………………………………………………………………………… ۹۱

۲۸٫ ۳ فیض الهی ……………………………………………………………………………………….. ۹۳

۲۹٫ ۳ قرآن ………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۳۰٫ ۳ لا اله الا الله ………………………………………………………………………………………. ۹۵

۳۱٫ ۳ لطیفه سیال انسانی ……………………………………………………………………………… ۹۶

۳۲٫ ۳ محبت و عشق ………………………………………………………………………………….. ۹۶

۳۳٫ ۳ معرفت …………………………………………………………………………………………… ۹۷

۳۴٫ ۳ نماز، روزه غسل حج، جهاد، زکات…………………………………………………………. ۹۸

۳۵٫ ۳ وجود و هستی …………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۳۶٫ ۳ ودایع و امانات مردم ………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳۷٫ ۳ وظایف و واجبات دین ………………………………………………………………………. ۱۰۴

۳۸٫ ۳ وفاء به عهود ……………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۳۹٫ ۳ ولایت الهیه، امامت و ولایت ائمه – علیهم السلام- ……………………………………. ۱۰۶

۴٫ فصل سوم : اهمیت امانتداری در روایات و احادیث

۱٫ ۴ رعایت اصل ادای امانت تحت هر شرایطی ………………………………………………… ۱۲۴

۲٫ ۴ رابطه میان امانت و ایمان ………………………………………………………………………. ۱۲۸

۳٫ ۴ آثار امانتداری ……………………………………………………………………………………… ۱۲۹

۴٫ ۴ آثار بی توجهی به ادای امانت …………………………………………………………………. ۱۳۵

۵٫ ۴ امانتداری میزانی برای سنجش افراد…………………………………………………………… ۱۳۶

۵٫ فصل چهارم: نتیجه گیری …………………………………………….. ۱۳۹

مقدمه

سپاس و ستایش ایزد منان را، که همه کس و همه چیز را، مالک اوست و هر آنچه از ناحیه عنایت او بر هستی جاری گشته، اماناتی است که باید، حافظ و امین بر آنها بود.

هنگام عرضه امانت حضرت باری- تعالی – خطاب به جمیع خلایق فرمود:

«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَهَ عَلیَ السَّمواتِ و الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَها و أشْفَقْنَ مِنْها…»[۱]

پس از عرض امانت، همگان از جهت خوف از پذیرش آن ناتوان ماندند، چرا که حمل آن تنها سزاوار انسان بود: «وَحَمَلَهَا الاْنسان…»[۲]

و این شانه‌های انسان بود که بار امانت را حمل کرد؛ او که ناز پرورده درگاه الهی بود، آن زمانیکه به قدرت لایزال الهی از عدم به وجود آمد، طنین قدسی ندا در داد « فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنَ الخَالِقین»[۳]

خلق شده در زیباترین صورت ها: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْنسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْویمٍ»[۴]

و جان گرفته از نفخه ملکوتی : «وَ نَفَخَ فِیه مِنْ رُّوحِه»[۵]

ملائک صف به صف بر آستانش به حضور آمدند و نور مطلق مهر «إِنّی جاعلٌ فِی الأرْضِ خَلیفه»[۶]

بر پیشانی‌اش نهاد، و در محضر آموزگار هستی علم اسماء آموخت: « وَعَلَّمَ ءآدَم الأسْمَاء کُلَّهَا»[۷]

و ملائک را برآن اسماء مطلع ساخت؛ و عرشیان و قدسیان به فرمان حضرتش به پیشگاه انسان به سجده افتادند:

«وَ إذْ قُلْنَا لِلْمَلائِکَه اسْجدُوا لآدم…»[۸] و کریم او را به کرامت خویش نوازش داد: «وَ لَقَدْ کَرَمْنَا بنی ءَآدم…. »[۹]

به پاس این الطاف الهی، آن هنگام که عرض امانت بر خلایق کردند، بار امانت به دوش کشید که «نظر وی برعرض حق بود نه بر امانت، لذت عرض، ثقل امانت را فراموش گردانید، لاجرم لطف ربانی به زبان عنایت فرمود: « که برداشتن از تو و نگاهداشتن از من، چون توبه طوع بار مرا برداشتی من هم از میان همه تو را برداشتم.»[۱۰]

رضای حضرت دوست تنها بر حمل امانت استوار نشد، بلکه امر بر ادای آن به سوی اهلش نمود و خطاب آمد:

«إِنَّ الله یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ الی أَهلِهَا…»[۱۱]

و آنان که به درجه ایمان کامل رسیده اند و مصلین حقیقی هستند، هم بر حمل امانت و هم بر ادای آن فائق آمدند و لذا به آنان گفته شد:

«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ … وَ الذَّینَ هُمْ لِأمانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ».[۱۲]

«إلاَّ الْمُصَلّینَ… وَالَّذینَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون»[۱۳]

و اما سر نهفته در آیات امانت این است که، حضرت باری- تعالی- سخن از عرضه امانت، ادای امانات و رعایت امانات نموده ولی امانت خاصی را نام نبرده و شاید از همین جاست که گفته‌اند: «امانت مفهومی گسترده و وسیع دارد.» و مفسران و اندیشمندان علوم اسلامی به استناد روایات پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله- و ائمه – علیهم السلام- و صحابه برای مفهوم وسیع امانت مصادیق بیشماری را ذکر کرده‌اند، البته در برخی از وجوه امانت میان مفسران اهل سنت و شیعه اشتراک وجود دارد و در برخی تعابیر همچون- امانت امامت و ولایت- میان مفسران فریقین اختلاف نظر دیده می‌شود، و مادر این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و اختلاف مفسران اهل سنت و شیعه درتفسیر امانت می‌پردازیم.


[۱] – «ما امانت را برآسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن سربرتافتند و از آن هراسیدند…» احزاب /۷۲

[۲] – همان «انسان آنرا حل کرد»

[۳] – مومنون/۱۴ «پس بزرگ است خدایی که بهترین آفریدگان است»

[۴] – تین /۴ «که انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم»

[۵] – سجده/۹ ( از روح خویش در وی دمید.)

[۶] – بقره /۳۰ «من در روی زمین، جانشینی قرار خواهم داد.»

[۷] – بقره /۳۱ «سپس علم اسماء را همگی به آدم آموخت»

[۸] – بقره /۳۴ «هنگامی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده و خضوع کنید!.»

[۹] – اسراء/۷۰ «ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم »

[۱۰] – کاشفی ، کمال الدین حسینی، تفسیر مواهب علیه (تفسیرحسینی). ج ۳، ص ۴۹۴٫

[۱۱] – نساء/۵۸، «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید!».

[۱۲] – مومنون/۸، «مؤمنان رستگار شدند»؛ … و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می‌کنند.»

[۱۳] – معارج/۳۲ «مگر نمازگزاران»، … آنها که با امانتها و عهد خود را رعایت می‌کنند.»

فهرست منابع و مأخذ

۱- قرآن کریم ترجمه ناصر مکارم شیرازی.

۲- دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، قم، نشر مشرقین، ۱۳۷۹٫

کتب لغت شیعه

۳- پادشاه، محمد، فرهنگ جامع فارسی (آنندراج)، تهران، انتشارات کتابفروشی خیام، ۱۳۶۳ ش.

۴- راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه غلامرضا خسروی، تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۷۵ ش.

۵- سجادی، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.

۶- سیاح، احمد، لغت نامه ( فرهنگ سیاح)، تهران، نشر اسلام،

۷- شریعتمداری، جعفر، شرح و تفسیر لغات قرآن براساس تفسیر نمونه، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷ش.

۸- صفی پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم، فرهنگ عربی- فارسی (منتهی الادب فی لغه العرب)، انتشارات کتابخانه سنایی.

۹- عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵ش.

۱۰- قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب السلامیه، ۱۳۷۱ش.

۱۱- قریب، محمد، تبیین اللغات لتبیان الآیات (فرهنگ لغات قرآن) تهران، انتشارات بنیاد، ۱۳۶۶ش.

۱۲-محقق، محمد باقر، دائره الفرائد در فرهنگ قرآن، تهران، انتشارات بعثت.

۱۳- مختاری، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات حقوقی، تهران، انجمن قلم ایران، ۱۳۷۷ ش.

۱۴- معین، محمد، فرهنگ فارسی(معین)، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۵ش.

۱۵- نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی (ناظم الاطباء) تهران، کتابفروشی خیام، ۱۳۴۳ش.

۱۶- نوربخش، جواد، فرهنگ اصطلاحات تصوف، انتشارات یلدا قلم، ۱۳۷۹ق.

کتب لغت اهل سنت

۱- ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه؛ بیروت، منشورات دارالکتب العلمیه، ق ۱۴۲۰

۲- ابن منظور، ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربی.

۳- تفلیسی، ابوالفضل جیش بن ابراهیم، وجوه قرآن، ترجمه مهدی محقق، تهران، نشر بنیاد.

۴- الحیری النیشابوری، ابوعبدالرحمن اسماعیل بن احمد، وجوه القرآن، تحقیق نجف عرشی، مشهد،نشر مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۲۲ق.

۵- دامغانی، حسین بن محمد، وجوه و النظائر الالفاظ الکتاب الله العزیز، قاهره، وزارت اوقاف.

۶- الفراهیدی، ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد، کتاب العین، انتشارات دارالهجره، ۱۴۲۰ق.

کتب تفسیری شیعه

۱- الأزدی السلمی، عبدالرحمن محمد بن حسین بن موسی، تفسیر السلمی و هو حقائق التفسیر، بیروت، منشورات دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.

۲- اصفهانی، نصرت، مخزن العرفان در علوم قرآن، تهران، نهضت زنان مسلمان،۱۳۶۱٫

۳- بی آزار شیرازی، عبدالکریم، حجتی، محمد باقر، تأویل قرآن به قرآن (تفسیر کاشف)، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۲ش

۴- التبریزی، سید محمد، التفسیر الوجیز به تحقیق شیخ مالک المحمودی، انتشارات، موسسه الامام الامنتظر ۱۴۱۸ ق.

۵- ثقفی تهرانی، میرزا محمد، روان جاوید، تهران، انتشارات برهان.

۶- الجرجانی، ابوالمحاسن الحسین بن الحسین، گازر( جلاء الاذهان و جلاء الاحزان) به تصحیح و تعلیق میر جمال الدین حسینی ارموی، بی جا، بی تا.

۷- جوادی آملی، عبدالله ، تسنیم ( تفسیر قرآن کریم)، تنظیم احمد قدسی، قم، نشر اسراء،۱۳۸۲ش.

۸- جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم، نشر اسراء ، ۱۳۸۲ش.

۹- الجویباری، یعسوب الدین رستگار، البصائر، قم، بی تا، ۱۳۶۲ش.

۱۰- الحائری الطهرانی، میرسید علی، مقتنیات الدرر، تهران، نشر، شیخ محمد الآخوندی، ۱۳۷۷ش.

۱۱- حسنی واعظ، ابوالمکارم محمود بن ابی المکارم، دقائق التأویل و حقائق التنزیل، پژوهش جویا جهانبخش تهران، نشر میراث مکتوب، ۱۳۸۱ش.

۱۲- الحسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، اثنی عشری، تهران، انتشارات میقات، ۱۳۶۴ش.

۱۳- الحسینی شیرازی، سید محمد، تقریب القرآن الی الذهان، بیروت ، انتشارات، موسسه الوفاء، ۱۴۰۰ق.

۱۴- الحسینی الهمرانی، سید محمد، انوار درخشان در تفسیر قرآن، تهران، نشر کتابفروشی لطفی.

۱۵- الخزاعی النیشابوری، حسین بن علی بن محمد بن احمد(ابوالفتوح رازی)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، تصحیح محمد جعفر باحقی و محمد مهدی ناصح، مشهد، نشر پژوهش های اسلامی، ۱۳۶۵٫

۱۶- خمینی، سید روح الله، تفسیر و شواهد قرآنی در آثار حضرت امام خمینی (ره)، تهران، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۸۲ش.

۱۷- رضاخانی، محمد، ریاضی، حشمت الله، ترجمه تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، تهران، نشر سر الاسرار، ۱۳۸۰ش.

۱۸- السبزواری، محمد، الجدید فی تفسیر القرآن المجید، بیروت، دار التعارف المطبوعات، ۱۴۰۲ق.

۱۹- شبر، سید عبدالله، الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین، کویت، منشورات مکتبه الالفین،۱۴۰۱ق.

۲۰- الشریف، بهاء الدین محمدبن شیخ علی، تفسیر شریف لاهیجی ، تصحیح ابراهیم آیتی، انتشارات علمی، ۱۳۶۳ش.

۲۱- صادقی، محمد، الفرقان، تهران، نشر فرهنگ اسلامی.

۲۲- الطبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن طبرسی، مجمع البیان، به ترجمه محمد رازی، تهران، نشر فراهانی،۱۳۶۰ ش.

۲۳- الطبرسی، محمد حسن، ترجمه تفسیر جوامع الجامع، ترجمه احمد امیری شادمهری، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷

۲۴- الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی

۲۵- طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، اصفهان، بی تا.

۲۶- عاملی، ابراهیم، تفسیر عاملی، تصحیح علی اکبرغفاری، طهران، نشر کتابفروشی صدوق، ۱۴۰۱٫

۲۷- العلوی الحسینی الموسوی، محمد کریم نجل الجاج میرجعفر، تفسیر القرآن کشف الحقائق، عن نکت الایات و الدقایق ترجمه حاج عبدالمجید صادق نوبری، بی جا، بی تا.

۲۸- فضل الله ، سید محمد حسین، من وحی القرآن، بیروت، نشر دارالملاک، ۱۴۱۹ق.

۲۹- قرائتی ، محسن، تفسیر نور، قم ، نشر موسسه در راه حق ،۱۳۷۶ش.

۳۰- قرشی، سید علی اکبر ، احسن الحدیث، تهران، نشر بعثت.

و …

سایر منابع

۱- آملی، سید حیدر، جلوه دلدار (ترجمه جامع الاسرار و منبع الانوار) ترجمه: سید یوسف ابراهیمیان آملی تهران، نشر رسانش؛ ۱۳۸۱ش.

۲- تجلیل، ابوطالب، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در قرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۶ش.

۳- جوادی آملی، عبدالله، اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۶۴ش.

۴- جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان، قم، اسراء، ۱۳۸۲ش.

۵- حافظ، شمس الدین محمد، دیوان حافظ به تصحیح بهاء الدین خرمشاهی، تهران، نشر نیلوفر، ۱۳۷۴ش.

۶- حجتی، محمد باقر، اسباب النزول، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵ش.

۷- حسکانی، حاکم، شواهد التنزیل، ترجمه احمد روحانی، قم، دارالهدی، ۱۳۸۰ش.

۸- حق شناس، حسین، توشه( ۵۰۰ نکته آموزنده از قرآن کریم)، قم، شاکر، ۱۳۸۳ش.

۹- دوانی، میرداماد، الرسائل المختاره به اهتمام سید احمد تویسرکانی، اصفهان، نشرکتابخانه عمومی امیرالمومنین علی(ع)‌.

۱۰- رشید پور، عبدالمجید، تربیت از دیدگاه وحی، قم، نشر موسسه دین و دانش، ۱۳۶۴ش.

و…


mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید