اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ………………………………………. ۱۰

         بند اول- اشتغال زنان در دنیا …………………………………………………….. ۱۳

                   الف – میزان اشتغال زنان در دنیا …………………………………….. ۱۳

                   ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ………………………… ۱۸

         بند دوم- اشتغال زنان درایران …………………………………………………… ۲۲

                   الف – میزان اشتغال زنان در ایران…………………………………… ۲۲

                   ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ……………………….. ۲۵

گفتار دوم موانع اشتغال زنان ………………………………………………………….. ۲۹

         بند اول- موانع اجتماعی …………………………………………………………….. ۳۰

                   الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی……………………………………. ۳۰

                   ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی………………………………….. ۳۱

                   ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ………………………………….. ۳۳

                   د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان………………. ۳۴

         بند دوم- موانع فرهنگی  ……………………………………………………………. ۳۵

                   الف – موانع آموزشی ……………………………………………………… ۳۵

                   ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ………… ۳۷

                   ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط …….. ۳۸

         بند سوم- موانع اقتصادی ………………………………………………………….. ۳۹

                   الف – رکود اقتصادی …………………………………………………….. ۳۹

                   ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان…………….. ۳۹

                   ج – اختلاف دستمزد ……………………………………………………….. ۴۰

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ………………………………………………. ۴۲

         بند اول- کار در اسلام ………………………………………………………………. ۴۳

                   الف – کار درآیات قرآن کریم ………………………………………….. ۴۳

                   ب- کار در سنت وروایات ………………………………………………. ۴۵

                   ج – کار از دیدگاه فقهی……………………………………………………. ۴۷

         بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان …………….. ۴۸

                   الف – اشتغال زنان درقرآن …………………………………………….. ۴۸

                   ب – اشتغال زنان در سنت وروایات………………………………….. ۵۰

                   ج – اشتغال زنان در فقه …………………………………………………. ۵۳

۱-   ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط

مقررات اسلامی  ………………………………………………………. ۵۵

                        ۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ………………………………. ۵۷

گفتار دوم بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی …………………………. ۵۹

         بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ………………………… ۵۹

                   الف – مقاوله نامه شماره (۱۱۱)………………………………………… ۶۰

                   ب- مقاوله نامه شماره (۱۰۰)…………………………………………… ۶۱

                   ج – مقاوله نامه های شماره (۱۲۲) و(۱۴۲)‌…………………………. ۶۱

                   د- مقاوله نامه شماره (۱۰۳)……………………………………………. ۶۲

         بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر …………………………………………. ۶۴

                   الف – منشور ملل متحد……………………………………………………. ۶۴

                   ب – اعلامیه های حقوق بشر …………………………………………… ۶۴

                        ۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………….. ۶۴

                        ۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر …………………………………… ۶۵

                   ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر…………………………………. ۶۶

                        ۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ……………………. ۶۶

                        ۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.. ۶۶

                   د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر …………………………. ۶۷

                        ۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان …………….. ۶۷

                        ۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان …………………………….. ۶۹

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان

گفتار اول حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی……………… ۷۲

         بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………… 72

                   الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد …….. ۷۲

                   ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون …………………….. ۷۶

         بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران…………………………………. ۷۷

                   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ۷۷

۱-   رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در

مورد زنان……………………………………………………………….. ۷۷

                        ۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ……………….. ۷۹

                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی     ۸۰

 

گفتار دوم حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ……………………… ۸۱

         بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون

 (CEDAW)…………………………………………………………………………………………….. 81

         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه

ایران …………………………………………………………………………………………………. ۸۲

                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام

کشوری………………………………………………………………………………………………. ۸۳

                   ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ……………….. ۸۴

 

گفتار سوم حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل……………………………………….. ۸۶

         بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)…… 87

         بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸

         بند سوم –  محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ……….. ۸۹

                   الف – محدودیتهای عمومی ……………………………………………… ۸۹

                        ۱- عدم مخالفت با اسلام …………………………………………… ۸۹

                        ۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی ………………………………. ۹۰

                   ب- محدودیتهای اختصاصی……………………………………………. ۹۰

۱-   اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار

بیش از حد ………………………………………………………………. ۹۰

                        ۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …….. ۹۱

 

گفتار چهارم حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ………… ۹۵

         بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ……………………………… ۹۵

                   الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) … 95

                   ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران………. ۹۶

         بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی……………………………. ۹۹

                   الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW) …. 99

                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران…… ۱۰۰

 

گفتار پنجم حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی……. ۱۰۲

         بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ……………….. ۱۰۲

                   الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در

کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 102

                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین

موضوعه ایران……………………………………………………………………………………. ۱۰۴

         بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ……………………….. ۱۰۶

                   الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون

 (CEDAW) …………………………………………………………………………………………… 107

                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان …………… ۱۱۵

         بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در

کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 116

         بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین

 موضوعه ایران…………………………………………………………………………………… ۱۱۷

گفتار دوم استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان ………………………………………………………………………………. ۱۱۸

         بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 119

         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای

دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ……………………………….. ۱۲۳

 

گفتار سوم ارائه خدمات حمایتی به والدین ………………………………………… ۱۳۳

         بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)…….. 133

         بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران… ۱۳۷

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری…………………………… ۱۴۲

         بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…. 142

         بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی

 در کنوانسیون(CEDAW)………………………………………………………………………. 150

         بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح

ملی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

 

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در

 سطح بین المللی …………………………………………………………………………………. ۱۵۹

                   الف – توصیه کلی شماره ۸………………………………………………. ۱۶۰

                   ب –توصیه کلی شماره ۱۰……………………………………………….. ۱۶۳

 

گفتار دوم اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب

مهم دولتی و سیاسی …………………………………………………………………………. ۱۶۴

         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………. ۱۶۴

         بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……. ۱۶۶

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول جایگاه زنان در نهاد رهبری ………………………………………………. ۱۷۷

         بند اول – رهبری ………………………………………………………………………. ۱۷۷

         بند دوم- شورای رهبری …………………………………………………………… ۱۷۹

         بندسوم – مجلس خبرگان……………………………………………………………. ۱۸۲

 

گفتار دوم جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ………….. ۱۸۴

         بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه…………………………………………….. ۱۸۴

                   الف – ریاست جمهوری……………………………………………………. ۱۸۴

                   ب – وزارت …………………………………………………………………… ۱۸۹

         بند دوم- قوه مقننه ……………………………………………………………………. ۱۹۰

                   الف- مجلس شورای اسلامی …………………………………………… ۱۹۰

                   ب- شورای نگهبان ………………………………………………………… ۱۹۱

         بند سوم – قوه قضائیه ………………………………………………………………. ۱۹۴

                   الف- قضاوت ………………………………………………………………… ۱۹۴

                   ب – ریاست قوه قضائیه …………………………………………………. ۲۰۲

گفتار سوم جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………………………………………. ۲۰۳

         بند اول- ارتش………………………………………………………………………….. ۲۰۶

         بند دوم – نیروی انتظامی …………………………………………………………… ۲۰۷

         بند سوم- سپاه پاسداران …………………………………………………………… ۲۰۹

نتیجه…………………………………………………………………………………………………. ۲۱۳

پیوست ……………………………………………………………………………………………… ۲۲۳

فهرست منابع       ۲۵۷

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.[۱]

با آنکه آیین مقدس اسلام از ۱۴۰۰ سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.[۲] از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.

 

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید